Både hög- och lågdosträning är effektivt för att lindra knäledsartros

Forskare har jämfört hur en hög respektive en låg träningsdos påverkar patienter med knäledsartros. Studien som publicerats i Annals of Internal Medicine visar att båda grupperna fick liknande resultat. Hög träningsdos gav dock något bättre effekt på kort sikt, men avtog efter sex månader.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Knäledsartros är förknippat med långvarig smärta, stelhet, nedsatt funktion och minskad livskvalitet. Den vedertagna behandlingen är träning, men det finns få studier som undersöker vilken träningsdos som är optimalt.

Forskarna i den aktuella studien har därför rekryterat 189 personer med knäledsartros i Sverige och Norge till en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera om hög träningsdos är överlägsen lågdosträning för knäledsartrospatienter.

Studien genomfördes i samarbete med forskare vid Karolinska institutet, Högskolan Dalarna och Region Dalarna, samt Norwegian University of Science and Technology i Trondheim, Norge.

Randomiserades till två grupper 

Hälften av gruppen lottades till att få en låg träningsdos motsvarande fem träningsövningar under 20 till 30 minuter per tillfälle. Den andra hälften fick en hög träningsdos med elva övningar mellan 70 och 90 minuter per tillfälle. Båda grupperna tränade tre gånger i veckan under en tolv veckors period.

För att mäta och utvärdera resultaten fick deltagarna fylla i formulär med frågor om bland annat smärta, livskvalitet och knäfunktion varannan vecka under interventionen. Sedan fick de fylla i formulären igen sex respektive tolv månader efter avslutad behandling.

Forskarnas hypotes var att den höga träningsdosen skulle ge bättre kliniskt resultat, men så var inte fallet. 

– Ungefär hälften av deltagarna i båda grupperna förbättrades med hjälp av träningen. Vi kunde bland annat se att smärta, livskvalitet och knäfunktion förbättrades, säger Tom Arild Torstensen, fysioterapeut och forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och avdelningen för fysioterapi på Karolinska Institutet och försteförfattare till studien.

Hälften i varje grupp blev bättre

Forskarna noterar dock att högdosbehandling kan vara att föredra på lång sikt för personer som lever ett aktivt liv.

– Högdosträning gav något bättre knäfunktion vid sport och rekreation i slutet av behandlingen och sex månader efter interventionen. Även livskvalitén förbättrades i den gruppen efter sex månader. Dessa effekter avtog dock efter tolv månader, säger Tom Arild Torstensen.

Studien finansierades av Reumatikerförbundet.

Publikation:

“High- Versus Low-Dose Exercise Therapy for Knee Osteoarthritis A Randomized Controlled Multicenter Trial”, Tom Arild Torstensen, Håvard Østerås, Riccardo LoMartire, Georg Mørtvedt Rugelbak, Wilhelmus Johannes Andreas Grooten, Björn Olov Äng, Annals of Internal Medicine, online 23 januari 2023, doi: 10.7326/M22-2348

Den här texten publicerad först på Karolinska institutets webbplats. 

För mer information, kontakta: 

Tom Arild Torstensen, fysioterapeut
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 
Telefon: 070 734 41 02
Email: tom.torstensen@ki.se

Björn Äng, professor i medicinsk vetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna
Telefon: 070 551 88 50
Email: bja@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: