Skicka in bidrag till NGL2019

Vi har i år valt att ha ett konferensupplägg med stor betoning på samtal. Kännetecknande för konferensen är integrationen mellan det som sker innan, under presentationssessionen och efteråt.

Varje session leds av en moderator som håller i ett avslutande runda bords-samtal med deltagarna, med tillfälle för åhörare att diskutera. Konferensen, som erbjuder ett flipped conference-upplägg, är tänkt att vara en språngbräda för det som redan tänkts och hänt till det som komma skall.  

Välkommen att skicka in ditt bidrag till NGL2019! 

Konferensens teman

  • Rum
  • Redskap
  • Relation
  • Repertoar

Mer information om konferensens teman

Sessionsupplägg 

Varje bidrag har tjugo minuter till förfogande. Presentationsformen är fri. Vi ser gärna att möjligheten att dela material inför konferensen utnyttjas i syfte att kunna fördjupa innehållet och för att stimulera till samtal. Delat material bör sammanfattas kort i början av sessionen. 

Efter att samtliga enskilda bidrag presenterats håller moderator i ett uppföljande runda bords-samtal som dels riktas mot de enskilda bidragen, dels mot gemensamma frågor och intressen.  

Bedömningskriterier 

Forskning 

Ditt/ert bidrag av en vetenskaplig pågående eller genomförd studie ska innehålla en beskrivning av studiens syfte, teoretiska ramverk och metod samt erhållna eller förväntade resultat. Vid konferensen eftersträvas ett kritiskt konstruktivt samtal för framtida verksamhet och nätverksbyggande. 

Utvecklingsarbete 

Ditt/ert bidrag av ett utvecklingsarbete ska utgå från en tydlig målbild, vara ett väldokumenterat och systematiskt genomfört arbete som vid konferensen erbjuds en granskande diskussion. 

Framtida idé 

Ditt/ert bidrag av en framtida idé till forsknings-, utvecklings- eller samverkansprojekt ska uppvisa relevans, originalitet och genomförbarhet i syfte att erhålla kritiska kommentarer och bjuda in till samarbete. 

Instruktioner för abstract 

Forskning 

Ditt abstract ska innehålla syfte, teoretiskt ramverk, metod, (preliminära) resultat och (eventuella) slutsatser samt referenser. (Max 300 ord exklusive referenser) 

Utvecklingsarbete 

Ditt abstract ska innehålla målbild, genomförande, utfall, svårigheter, framgångar och lärdomar. (Max 300 ord exklusive eventuella referenser) 

Framtida idé 

Ditt abstract ska innehålla projektidé, bakgrund, jämförbara projekt, relevans, tankar om genomförande, möjliga samarbetspartners. (Max 300 ord exklusive eventuella referenser) 

Senast granskad:
Senast granskad: