Begära ut allmänna handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt till insyn i vår verksamhet, bland annat kan du ta del av alla handlingar som skickas till eller från Högskolan Dalarna eller som upprättas här.

En handling är allmän enligt Tryckfrihetsordningen 2 kapitel om den inkommit till eller upprättats inom en myndighet. Med handling avses alla typer av medium, det vill säga att det kan röra sig om analogt material liksom elektroniskt. Tillfälligt arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar bedöms vanligen inte utgöra allmän handling.

Allmänna handlingar är antingen offentliga eller omfattas av sekretess. Som medborgare har du rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar, detta enligt Offentlighetsprincipen som regleras i Tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar som omfattas av sekretess kan utgöras helt eller delvis av känslig information. Dessa uppgifter får enligt Offentlighet- och sekretesslagen inte röjas och lämnas ut.

Avgift för kopior

Enligt Avgiftsförordningen 15§ är myndigheter skyldiga att ta ut avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar, om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

0 - 9 sidor: Ingen kostnad.
10 sidor eller mer: 50 kronor + 2 kronor/sida för varje tillkommande sida.

Avgift vid utlämnande i elektronisk form

Myndigheter har inte en skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt. Enligt Avgiftsförordningen 4§ åttonde punkten har myndigheter rätt att ta ut en avgift för utlämnande av elektroniska handlingar. Här är det arbetsinsatsen som styr kostnaden, det vill säga från att en handläggare funnit handlingen till att den distribueras till den som efterfrågat den.

De första 10 minuterna är kostnadsfria. Därefter sker en debitering på 60 kronor vid varje påbörjad 10-minutersperiod. En timmes arbetsinsats kostar 300 kronor.

0 - 9 minuter: Ingen kostnad.
10 minuter eller mer: 60 kronor per påbörjad 10-minutersperiod
30 minuter: 120 kronor
60 minuter: 300 kronor

Vid nekad begäran

Om du nekas utlämning av en handling på grund av sekretess har du rätt att få ett skriftligt beslut och en besvärshänvisning. Hur, var och inom vilken tidsperiod ett beslut kan överklagas beskrivs i besvärshänvisningen.  

Sök i arkivförteckningen

Du kan söka i vår arkivförteckning i webbtjänsten Visual Arkiv Sök. I arkivförteckningen redovisas arkiverade handlingar.

Visual Arkiv Sök

Vill du få tillgång till en viss handling? Kontakta arkivfunktionen.

Kontakt

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig till registrator, registrator@du.se.

Äldre handlingar förvaras i Högskolan Dalarnas arkiv. För att ta del av dessa vänder du dig till arkivarien, arkiv@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: