Ta fram och uppdatera webbsida om forskargrupp

Här får du som arbetar i en forskargrupp veta hur du ska göra för att skapa och uppdatera webbsidor om forskargrupper.

Därför finns webbsidor för forskargrupper:

 • För att göra det enkelt för externa målgrupper att ta till sig forskargruppers forsknings- och kompetensområden.
 • För att attrahera samverkanspartners till forskargrupper genom att leda externa kontakter till webbsidan.
 • För att stärka all den forskning som bedrivs inom institutionen och på högskolan, genom att berätta om forskargruppernas arbete på ett tydligt och enhetligt sätt.

Webbsidor om forskargrupper är för extern information och externa målgrupper. Forskargruppen bör även tänka på att webbsidan i sig inte kommunicerar, därför behöver gruppens medlemmar aktivt leda externa målgrupper till sidan genom att berätta att den finns.

Exempel på forskargrupper enligt mallen

Forskargrupp om smärta - DU/Pain

Forskargrupp: Miljö, teknik och delaktighet i vård och omsorg

Forskningsgrupp: Matematikdidaktik

Forskargrupp: Litterature in Socity, in English

Forskargrupper på Högskolan Dalarna

"Högskolans forskningsmiljöer baseras på forskargrupper bestående av lärare/forskare som erhållit resurser för att bedriva forskning och som verkar inom ramen för ett eller flera forskningsprogram."

Läs mer i Strategi för Högskolan Dalarna 2020-2026.

Skapa webbsida 

Följ dessa fyra steg för att skapa en webbsida om forskargruppen. Det gäller även om du behöver uppdatera en befintlig webbsida som inte följer mallen nedan.

1. Skriv ner svar på fyra frågor

Är ni en forskargrupp?

De forskargrupper som presenteras på webben ska vara etablerade, det vill säga bedriva forskning i någon typ av organiserad form och under gemensamt namn, och erkännas som sådan gruppering inom institutionen (av prefekt).

Obserbera att enskilda forskningsprojekt räknas inte som en forskargrupp.

Vilka är forskargruppens primära målgrupper?

Webbsidan om forskargruppen är till för externa målgrupper. Skriv ner forskargruppens primära målgrupper och ta en diskussion i gruppen om vilka behov och intressen de har relaterat till forskargruppen samt hur ni når ut till dem.

Hur ofta planerar ni att uppdatera webbsidan?

Ta en diskussion i gruppen om hur ni vill använda sidan, hur ofta ni kommer behöva uppdatera den och vilken information som ska finnas där.

Om ni har behov av att kontinuerligt uppdatera webbsidan, det vill säga flera gånger per termin, så kommer ni behöva utse en person som får redaktionsutbildning med upplärning i webbpublicering och behörighet att uppdatera sidan. Till exempel, om ni vill informera om seminarier på webbsidan kommer ni behöva uppdatera kontinuerligt och därmed utse en person som får upplärning i webbpublicering.

De flesta forskargrupper skapar webbsidor som är beständiga över tid och uppdateras endast vid nya forskningsprojekt, publikationer, medlemmar och samverkansparters. Det är forskargruppen som har ansvar för att innehållet på webbsidan är korrekt och aktuellt.

Vem är faktaansvarig för webbsidan?

Den här personen har ansvar för att allt innehåll är korrekt och aktuellt. Sidan bör ses över minst en gång per år. I de flesta fall är det ledaren för forskargruppen som utses till faktaansvarig.

2. Kontakta avdelningen för kommunikation

Skriv till avdelningen för kommunikation att ni vill skapa en webbsida om forskargruppen. Skicka med korta svar på de fyra frågorna i steg 1 ovan.

kommunikation@du.se

3. Skapa innehåll genom att följa mallen 

Efter avstämning med avdelningen för kommunikation skapar gruppen innehållet utifrån mallen nedan. Det är viktigt att alla webbsidor om forskargrupper följer strukturen så att det blir enklare för externa målgrupper att ta till sig innehållet.

Ta även fram innehållet på engelska om det finns behov för ett motsvarande sida på den engelska webben.

4. Kontakta avdelningen för kommunikation för att publicera webbsidan

Ta kontakt med avdelningen för kommunikation när innehållet är framtaget utifrån mallen så hjälper de till att publicera sidan.

Uppdatera webbsida 

Kontakta avdelningen för kommunikation om du behöver uppdatera webbsidan. Kom ihåg att fortsätta följa mallen och instruktionerna för innehåll.

Om sidan ska uppdateras kontinuerligt, det vill säga flera gånger per termin, behöver en person utses till redaktör och lära sig att publicera på webben. Avdelningen för kommunikation utbildar redaktörer, de får då rättigheter till att uppdatera webbsidan efter genomförd utbildning.

kommunikation@du.se

Mall och instruktion för innehåll

Mallens struktur ska följas för att möta olika krav, exempelvis tillgänglighet, klarspråk, mobila skärmar och navigering, samt att forskargrupper visas på ett enhetligt sätt för att underlätta för externa målgrupper.

Se exempel:

Namn på gruppen

Namnet på forskargruppen blir sidans huvudrubrik och ska vara cirka 70 tecken.

Det ska vara samma namn som ni använder för forskargruppen via all kommunikation. Undvik förkortningar och ta gärna kontakt med avdelningen för kommunikation om ni vill ha hjälp med namnet. 

Ingress

Ingressen ska vara max 300 tecken inklusive blanksteg, det vill säga 2–3 meningar.

 • Ingressen ska innehålla en kort populärvetenskaplig introduktion till forskargruppen som beskriver gruppens huvudfokus.
 • Ingressen står sällan ensam utan visas i stort sett alltid tillsammans med sidrubriken. Du behöver därför inte upprepa sidans rubrik i ingressen.
 • Se till att ingressen innehåller nyckelord. Rätt nyckelord hjälper användaren att tidigt avgöra om det är rätt sida.

Om forskargruppen

Använd cirka 1500 tecken inklusive blanksteg för den här texten. 

 • Beskriv huvudforskningens fokus, gärna med populärvetenskapligt språk och varför forskningen är viktig.
 • Ta med information som kommer att vara över tiden. Undvik att gå in i specifika projekt och komplicerade detaljer.
 • Beskriv till exempel vilka ämnen forskningen bedrivs inom, vad forskargruppen har för kompetens och vilka samarbetsmöjligheter som finns.
 • Låt varje resonemang få ett eget stycke och håll styckena kortfattade (5–6 rader på dator).
 • Med en disponerad text är det lättare att få översikt och förstå hur den ska läsas. Tänk på att variera meningslängden och undvik förkortningar. Använd underrubriker vid behov.

Bild

Avdelningen för kommunikation kan hjälpa till att hitta en bild för forskargruppen.

Alla bilder som finns på högskolans webb ska läggas in i bildbanken Imagevault och följa de regler och lagar som gäller kring GDPR, tillgänglighet och upphovsrätt. Det är inte tillåtet att använda bilder hittade på internet.

Medlemmar

Ange förnamn och efternamn på samtliga medlemmar från Högskolan Dalarna samt vem som är huvudsaklig kontaktperson för gruppen. Ange inte kontaktuppgifter för högskolans personal eftersom de genereras automatiskt från personaldatabasen.

Om externa forskare har en väsentlig roll i gruppen ange namn, titel, ämne, lärosäte, mejladress.

Forskningsprojekt

Skriv namn, länk och datum för projektstart till de forskningsprojekt som forskargruppen arbetar med.

Exempel:

Effektivitet av multimodal rehabilitering vid långvarig muskuloskeletal smärta
Projektstart: 2018-01-01

Publikationer

Skriv med de senaste tio artiklarna som är relaterade till forskargruppen utifrån följande format: Författarnas efternamn, förnamn, artikelrubrik, var den finns publicerad, år och länk till artikeln i DiVA

Exempel:

Ex: ”Dahlberg, Lena, McKee, Kevin, Frank, Amanda, Naseer, Mahwish. A systematic review of longitudinal risk factors for loneliness in older adults, Aging & Mental Health, 2021”

Samarbeten

Lista de aktörer ni samarbetar med, till exempel andra lärosäten, offentlig, privat och ideell sektor.

Skriv namn på organisationen och länk till en webbsida.

Exempel:

Julie Bernhardt och kollegor. Florey Institute, Melbourne i projektet “The NoVELL redesign project”  

Finansiering

Lista de forskningsfinansieringsorgan som stöder forskningen i gruppen,

Exempel:

KK-stiftelsen

Vinnova

Forte

Kalender

Om ni vill informera om seminarier på webbsidan kommer ni behöva uppdatera den kontinuerligt och därmed utse en person som får upplärning i webbpublicering. Det kan istället vara bättre att lägga era kalenderhändelser i högskolans kalender.

Kalenderhändelser på startsidan du.se

Krav för att lägga till händelser i högskolan kalender är att de ska vara öppen för alla att delta vid. Gör så här: 

 1. Skriv rubriken för händelsen, en kort förklaring till vad seminariet handlar om, vem den riktar sig till och vilka som ska medverka. Skriv även praktisk information om händelsen: datum, tid, plats, information om hur man anmäler sig eller att ingen anmälan behövs och eventuell länk till digital medverkan.
 2. Skriv till kommunikationsavdelningen@du.se 

För kalender på forskargruppens webbsida

Skriv rubriken för händelsen, en kort förklaring till vad seminariet handlar om, vem den riktar sig till och vilka som ska medverka. Skriv även praktisk information om händelsen: datum, tid, plats, information om hur man anmäler sig eller att ingen anmälan behövs och eventuell länk till digital medverkan.

Exempel:

Konferens "Med Barn och Familj i Focus"

Forskningscentrum för reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa (RICH) bjuder in till konferens med temat ”Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter”. Forskare inom området kommer att presentera sina olika projekt.

Vi riktar oss till personer som arbetar med barn och unga samt familjer inom Dalarna och Gävleborg samt forskare och andra personer med intresse inom området. 

Datum: 28 april 2022, kl 08:00 - 16:30
Plats: Gruvan Falun

Senast granskad:
Senast granskad: