Extern forskningsfinansiering

Här får du som planerar att söka externa forskningsmedel vägledning i ditt arbete. Vad är extern forskningsfinansiering? Vad behöver jag tänka på? Hur gör jag? Vilka är finansiärerna? När publiceras utlysningarna?

En introduktion till området

Arbetet med extern forskningsfinansiering utgår från forskningsverksamheten och hur vi vill bygga och utveckla vår forskning vid Högskolan Dalarna i samverkan med forskarkollegor och omgivande samhälle – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det är också viktigt att förstå forskningspolitiken och de krav, villkor och riktlinjer som styr arbetet. Som forskare behöver du också känna till det nya vetenskapssystemet - öppen vetenskap – och  dess krav och möjligheter.  

Några grundläggande saker som är bra att veta - för dig som är forskare, chef eller på annat sätt involverad i forskningsverksamheten:      

 • Hur finansieras forskningen vid Högskolan Dalarna?
 • Vad gäller för externa forskningsbidrag?
 • Vad innebär övergången till ett öppet vetenskapssystem?
 • Vilket stöd kan jag få av Högskolans forskningsstöd? 

Läs gärna denna introduktion:  

Sammanfattning av villkor och riktlinjer för externa forskningsbidrag vid Högskolan Dalarna (pdf)

Externt finansierade forskningsprojekt - olika faser

Olika typer av extern forskningsfinansiering innebär olika åtaganden och krav på dig som forskare och på Högskolan Dalarna i egenskap av forskningshuvudman, medelförvaltare och arbetsgivare. Att söka externa medel är förknippat med en stor arbetsinsats och kräver strategisk planering. Ett beviljat forskningsprojekt måste som regel rapporteras, kommuniceras, redovisas och följas upp. Forskningsresultat under och efter projekttiden behöver publiceras och kommuniceras på olika sätt. Därför är det viktigt att tänka igenom och planera arbetet noga. 

Arbetet kan delas in i ett antal olika faser (från projektidé – till uppföljning och lärande).
Notera att det här även ingår en intern kvalitetssäkringsprocess som alla ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan ska genomgå.

Illustration: Olika faser i externt finansierade forskningsprojekt (pdf)

Nedan kan du bland annat läsa om vad som är viktigt att tänka på innan du söker extern forskningsfinansiering, få vägledning kring den interna kvalitetssäkringsprocessen i samband med en ansökan och få veta vad du behöver göra när beslut inkommer från finansiären. 

Inför en ansökan

Innan du ska ansöka om extern forskningsfinansiering är det viktigt att tänka igenom saker som: 

 • Hur vill vi bygga och utveckla forskningen i vår verksamhet?
 • Vilken skillnad ska forskningen göra? Vilka forskningsproblem ska lösas? 
 • För vem/vilka genererar forskningen värde och nytta? Vilka är våra tänkta slutanvändare? 
 • Vilken samverkan krävs? Hur gör jag? (Se inspiration och råd från SUHF och Svenskt Näringsliv) För internt stöd i frågor om samverkan - se Samverkan med aktörer på medarbetarwebben
 • Vilken typ av extern finansiering behövs - på kort och lång sikt? 
 • Vad vill de olika forskningsfinansiärerna uppnå med sina program och utlysningar? (Lär känna dem...)
 • Vilka externa och interna krav behöver en forskningsansökan uppfylla?
 • Krävs det någon medfinansiering från Högskolan?
 • Vilken intern förankring behöver göras inför ansökan?
 • Hur kvalitetssäkrar vi forskningsansökningar kollegialt?
 • Hur kommuniceras forskningen och dess resultat under och efter projekttiden?
 • I högskolans strategi framhålls att forskning och utbildning ska vara integrerad och sammanhållen. Hur är det exempelvis tänkt att kunskaper från det föreslagna forskningsprojektet ska implementeras i undervisningen?
 • Identifiera överväganden avseende etikfrågor, hantering av forskningsdata och personuppgifter, juridik och avtalshantering, ekonomihantering med mera.
 • Hur följer vi upp och lär av våra ansökningar och projekt?


Tänk på att vara ute i god tid när du ska planera inför och förbereda en ansökan! 

Vid en ansökan

Intern kvalitetssäkringsprocess

Alla ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna ska gå igenom en intern kvalitetssäkringsprocess före inskickande till forskningsfinansiär.

Det är du som huvudsökande forskare (projektledare) som ansvarar för att detta görs och för att ansökan uppfyller både finansiärens och Högskolan Dalarnas villkor och krav. Se Checklista vid ansökan om extern forskningsfinansiering - till stöd och vägledning för dig som huvudsökande forskare


Detta ska du som huvudsökande forskare göra


Notera!

 • Föranmäl ansökan - om rektors underskrift krävs
  Om finansiären kräver rektors underskrift i en ansökan (gäller exempelvis ansökningar till KK-stiftelsen) ska du föranmäla den planerade ansökan till din prefekt i tidigt skede, så att denne kan lyfta frågan i Rektors ledningsråd (RL). I RL avgörs det huruvida Högskolan väljer att stå bakom ansökan (åtagande och inriktning). 

 • Informera avdelningschef och ämnesföreträdare om att en ansökan förbereds 

 • Säkerställ om etisk granskning behöver genomföras eller ej 
  För rådgivning kring etikfrågor hänvisas till Etikprövningsmyndigheten och till Högskolans forskningsetiska nämnd (FEN). För information om bland annat forskningsetik, forskaretik, god forskningssed samt länkar till aktuella lagar , regelverk och etiska riktlinjer gällande forskning, se Forskningsstödets webbsidor om Etik i forskningsprojekt.  

Processen:

Se illustration: Kvalitetssäkringsprocessen i korthet (pdf)

 1. Kvalitetssäkring av ansökan
  Ansökan ska kvalitetssäkras kollegialt (vetenskaplig granskning). Detta exempelvis genom forskningsseminarium, läsgrupp, extern granskning eller annan lämplig form enligt gängse regler i forskarsamhället. 

 2. Upprättande av budget och intern ekonomisk kalkyl 
  Budget och intern ekonomisk kalkyl ska upprättas för ansökan, tillsammans med ekonom och enligt finansiärens villkor och regler. Kontakta din ekonom tidigt i utlysningsfasen för dialog och rådgivning kring de ekonomiska delarna av projektidén/forskningsansökan. För mer information, se Ekonomi och revision i forskningsprojekt.

  Intern ekonomisk kalkyl (Länk till kalkylen)

 3. Inskickande av beslutsunderlag
  Du ska fylla i ett beslutsunderlag (digitalt formulär). Ansökan, budget och intern ekonomisk kalkyl ska bifogas. Allt skickas sedan automatiskt in för beslut via mötes- och beslutshanteringssystemet BeHDa. Deadline för inskickande är normalt 7 dagar före beslutsmötet. (Kontakta din institutionsadministratör för mer information kring detta.)
  Det inskickade formuläret genererar ett internt beslutsunderlag till beslutsfattare, föredragande och rektors sekreterare/institutionsadministratör. Allt inskickat underlag diarieförs automatiskt.

  Beslutsunderlag (digitalt formulär) (Länk till formuläret)

 4. Intern beredning och beslut om inskickande av ansökan till finansiär 
  Ansökan bereds inför beslut. Prefekt godkänner ansökans budget, eventuell medfinansiering och intern ekonomisk kalkyl under beredningen. Rektor alternativt prefekt beslutar om inskickande av ansökan till finansiär, efter hörande i Rektors ledningsråd (RL) eller Institutionens ledningsråd (IL).  

  Efter internt beslut kan du skicka in ansökan (alla delar som finansiären kräver), enligt finansiärens anvisningar. Observera att vissa finansiärer kräver att ansökningar skickas in via speciella, digitala ansökningsportaler (se nedan). Prefekten ska då också signera ansökan i portalen. För mer information om detta, se under rubriken Prisma nedan.  

 

Prisma

Vid ansökningar till exempelvis Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Skolforskningsinstitutet kräver finansiärerna att ansökningar skickas in via ansöknings- och projektrapporteringssystemet Prisma och att dessa ansökningar också signeras där av aktuell prefekt. 

Alla prefekter vid Högskolan tilldelas signeringsrättigheter för Prisma. Efter respektive utlysnings deadline slutregistrerar finansiären ansökan i Prisma. Ansökan skickas därefter (via systemet) till ansvarig prefekt, som då ska signera ansökan. Signeringsfristen varierar mellan utlysningar, men är normalt sett mellan fem till sju dagar. 

The Funding & Tender Opportunities Portal

Vid ansökningar till EU:s olika forskningsprogram, exempelvis ramprogrammet (Horisont Europa 2021-2027), ska ansökningarna skickas in via The Funding & Tender Opportunities Portal. Koordinerande organisation ansvarar för att så sker. I samband med ansökan ska alla deltagande organisationer också ange sin sk Participant Identity Code (PIC) i portalen (se Administrativa uppgifter nedan). För stöd och administrativ information i ansökningsportalen, kontakta högskolans Legal Entity Administrative Representative (LEAR), via ekonomisupport@du.se

Administrativa uppgifter
 • Participant Identity Code (PIC) för Högskolan Dalarna: 986578077
  (ska bland annat anges i samband med ansökningar inom EU:s ramprogram)
 • Unique Identity ID (UEID) för Högskolan Dalarna: TNVVDU4A5FB3 
  (ska anges i samband med ansökningar till finansiärer i USA)
 • Högskolan Dalarnas organisationsnummer: 202100-2908 


Vid beslut från finansiär

När beslut inkommer från finansiär (oavsett utfall) ska du som projektledare skicka det till institutionens administratör för diarieföring och vidarebefodran till prefekt, proprefekt, avdelningschef, ansvarig ekonom och prorektor.  

Att tänka på, vid beviljat projekt:

 • Du som projektledare ska, tillsammans med institutionens ekonom, gå igenom den administrativa hanteringen av projektets finansiella delar - till exempel ekonomiska transaktioner, projektrapporteringar, slutredovisningar, diarieföring av ekonomiska underlag med mera. Kontakt: ekonomisupport@du.se
 • Vid juridiska frågor och avtalshantering, kontakta högskolejuristen: hogskolejurist@du.se
 • Anmäl eventuell personuppgiftsbehandling till högskolans dataskyddsombud: dataskydd@du.se. Mer information finns på Forskningsstödets webbsidor om personuppgifter och dataskydd
 • Vid frågor om upprättande av datahanteringsplan eller hantering, lagring, arkivering och/eller publicering av forskningsdata, kontakta: forskningsdata@du.se. Se även Forskningsstödets webbsidor om forskningsdata och personuppgifter.  
 • Kontakta avdelningen för kommunikation för bedömning om eventuell marknadsföring och spridning, kommunikation@du.se
 • Diarieför kontinuerligt alla handlingar i projektet – exempelvis: 
  • beslutet från finansiären,
  • undertecknat avtal (i original) med finansiär,
  • eventuellt avtal med projektpartners,
  • eventuell ansökan och beslut om forskningsetisk prövning,
  • projektrapporteringar (både vetenskapliga och finansiella),
  • ekonomiska underlag och uppföljningar, revisionsintyg etcetera,
  • viktig korrespondens med finansiär, koordinator och projektpartners,
  • kontraktsändringar, budgetförändringar med mera.

Handlingarna skickas löpande för diarieföring till registrator@du.se eller till aktuell institutionsadministratör. Ärendets diarienummer ska anges.

Finansiärer och utlysningar

Extern forskningsfinansiering är konkurrensutsatta medel som bland annat kan sökas hos forskningsråd, andra myndigheter, stiftelser och EU-kommissionen. Här ges några exempel på finansiärer. Längre ner på sidan finns en lista (i bokstavsordning) över fler finansiärer och ett urval av ordinarie utlysningar under året.

Svenska finansiärer

Forskningsråd

Stiftelser

Andra myndigheter

EU-finansiering

Om Horisont Europa på Vinnovas webbplats 

Funding & Tender opportunities (EU:s portal med referensmaterial om utlysningar, ansöknings- och projekthantering med mera) 

Vill du bli en av EU-kommissionens expertutvärderare? Anmäl intresse här: The Portal Expert Database

Annan EU-finansiering:

 

Lista i bokstavsordning

Nedan listas de vanligast förekommande forskningsfinansiärerna i bokstavsordning. Listan uppdateras årligen.

Hör gärna av dig om du har förslag på någon ytterligare forskningsfinansiär som borde synliggöras här.

A

Organisation

Forskningsområde

AFA Forskningsprojekt kring hälsa, livsstil och arbetsmiljö
Alexander von Humboldt Foundation Finansierar forskningsvistelser i Tyskland
Allmänna Arvsfonden Ger stöd till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder
Anders Walls Stipendium Naturvetenskaplig forskning 
Arkus Forskning och utveckling med betydelse för arkitekters verksamhet 
Asea Brown Boveri Stipendier inom områdena energi- och produktionsteknik 
Astma- och Allergiförbundet Astma- och allergiforskning 
AstraZeneca Stipendier inom naturvetenskap, farmaci, medicin och teknik 

 

B

Organisation

Forskningsområde

Barncancerfonden Forskning kring cancer hos barn  
BTJ (tidigare Bibliotekstjänst) Stipendier
BIBSAM/Kungl. biblioteket Bidrag till magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap
Birgit och Gad Rausings stiftelse Stipendier för humanistisk forskning
Brottsförebyggande rådet

Forskning om brottslighet och rättsväsendets verksamheter

Business Sweden Traineeprogram, exportinformation 

C

Organisation

Forskningsområde

Cancer International agency for research on cancer 
Cancerfonden Cancerforskning 
Canon Foundation Promote, develop and spread science, knowledge and understanding in particular between Europe and Japan 
Carnegiestiftelsen Forskning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser 
CEFOS Centrum för forskning om offentlig sektor 
CIF Centrum för idrottsforskning
CORE Centre for Operations Research and Economertrics 
Crafoordska stiftelsen Ger anslag till vetenskaplig undervisning och forskning på doktorandnivå eller däröver

E

Organisation

Forskningsområde

ELFA:s forskningsstiftelse Forskning inom gränsområdet mellan medicin och teknik  
ELSA   Genome resarch and gene technology resarch
EMBL European molecular biology laboratory
Energimyndigheten Energiforskning
ESBRI Entrepreneurship and Small Business Research Institute
European Science Foundation, ESF Promotes high quality science at a European level
Erik Philip-Sörensens stiftelse   Främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning
Erik Rönnbergs stipendium

Främjar unga forskares vetenskapliga studier av åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

(Är placerat under Riksbankens Jubiléumsfond, övriga stödformer.)

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse (Hasselbladstiftelsen)   Främjar forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografin
European Southern Observatoryn, ESO   Astronomical research
European University Institute, Florence Italy   The European University for Postgraduate Research in the Social Sciences

Organisation

Forskningsområde

Folke Bernadotte Stiftelsen För barn och ungdom med rörelsehinder. Anslag för resor, forskningsprojekt och dokumentation av specialpedagogiska insatser för elever med rörelsehinder
Folkhälsomyndigheten Stöder forskning och kunskapsutveckling inom folkhälsoområdet 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne Internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor
FORMAS Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
FORTE Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Fulbright Educational Exchange between the United States and Sweden 

Organisation

Forskningsområde

Global Grant Världens största stipendiedatabas (kostnadsbelagd). Här finns goda råd kring stipendieansökningar. Hur skriver man? Hur skall man presentera sig? Behöver man tänka på layouten?

Organisation

Forskningsområde

Hasselbladstiftelsen (Erna och Victor Hasselblads Stiftelse)  Främjar forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografin
HERA A network of 26 national funding agencies (Research Councils) and the European Commission committed to leading and developing funding opportunities for humanities researchers in Europe.
Hjärt-Lungfonden   Klinisk forskning rörande hjärt-, kärl- och lungsjukdomar
Horisont Europa (Vinnovas webplats) EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Mer information finns även på EU-kommissionens webbplats och i ansökningsportalen
Hörselfonden   Beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation 
The Human Frontier Science Program Neurosciences, molecular biology
Humboldt-stipendier Utbyte av gästforskare (Sverige-Tyskland). Se Riksbankens Jubiléumsfond under övriga stödformer.
Lennart J Hägglunds Stiftelse   För arkeologisk forskning och utbildning

I

Organisation

Forskningsområde

Kungliga IngenjörsVetenskapsakademien Främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling  
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU   Forskning kring arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder
Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ Forskning och utveckling inom kvalitetsområdet 
International Foundation for Science,IFS   Bidrag till unga forskare från utvecklingsländer

Organisation

Forskningsområde

Japan Foundation   Organization for international cultural exchange in Japan
Sweden-Japan Foundation   Finansiering av studier och forskning om eller i Japan  
J Gustav Richerts stiftelse

Stipendier och anslag för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. 

Japanska Ambassaden   Bidrag till studier eller forskning om eller i Japan
Jernkontoret Ett års post-doc studier i Tyskland inom området ytanalys samt metallografi
John Carter Brown Library Advanced research in history and the humanities 

Organisation

Forskningsområde

Familjen Kamprads stiftelse Främjar forskning inom hälsa, social utveckling, entreprenörskap, miljö och kompetens
KK-stiftelsen Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor när den sker i samverkan med näringslivet.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Landets största privata stiftelse. Delar ut anslag till forskning och utbildning vid svenska universitet, högskolor och motsvarande vetenskapliga institutioner.
Konkurrensverket Uppsatser i juridik och nationalekonomi
   
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund Främjande av naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Albergers stiftelse   Pris för framstående författarskap inom Akademiens ämnesområden 
Kungl. Musikaliska akademien Stipendier till unga musikbegåvningar 
KVA: Abisko scientific research station Accomodation and working space 
KVA: Makarna Mittag-Lefflers matematiska stiftelse Postdoctoral grants 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien   Främjar jord- och skogsbruk 
Kungl. Vetenskapsakademien   Främst matematik och naturvetenskap 

L  

Organisation

Forskningsområde

Lars Erik Lundbergs Stiftelse Stöd till forskning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi.  
Lars Hiertas Minne (stiftelse) Stöd till projekt inom alla ämnesområden
Letterstedtska Föreningen Gemenskap mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst 
Länsförsäkringars Forskningsfond  Finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard inom klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och slutresultaten görs publika.
Lärarnas Riksförbund   Stipendier för studerandemedlemmar 
Läromedelsförfattarnas Förbund, SLFF Författarstipendier för läromedelsförfattare 

M  

Organisation

Forskningsområde

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Bidrag till universitet, högskolor och andra institutioner som bedriver vetenskaplig forskning 

Marie Curie Fellowships

(En del av Horisont Europa)

European placements for pre- and post-doctoral researchers 
MISTRA Investerar i forskning som har potential att lösa viktiga miljöproblem och stärka Sveriges konkurrenskraft. Vanligtvis utlyses mellan två till fyra nya forskningsprogram per år.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

N  

Organisation

Forskningsområde

NASA Research opportunities online 
National Institutes of Health, NIH Medicinsk forskning 
Naturvårdsverket  
Nobelstiftelsen Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature and Peace 
Nordiska Afrikainstitutet Utlyser resebidrag för forskare som önskar initiera forskningssamarbete i Afrika. Det avser främst forskning inom humaniora och samhällsvetenskap
Nordiska RadioSamfundet, NRS  Främja vetenskaplig forskning inom det radiotekniska området 
NOP-HS, Humaniora Samhällsvetenskap Bidrag till nordiska vetenskapliga tidskrifter 
Norface A partnership of national research funding agencies in Europe dedicated to leading and developing opportunities for scientists in the area of social and behavioural sciences.
NOS, Humaniora Samhällsvetenskap Miljö- och samverkansbidrag för nordiska forskningssamarbeten och utveckling av nya forskningsområden mm.   
Nordic Innovation Centre   Utveckling av nordiska provningsmetoder och nordiskt provningstekniskt samarbete  
NORDITA, Nordic institute for theoretical physics Theoretical physics 
Nordisk Kulturfond Kultursamarbete mellan de nordiska länderna  
Norges forskningsråd Ger råd, bidrag och skapar mötesplatser  

O

Organisation

Forskningsområde

Lantmännen   Främja vetenskaplig forskning och utveckling kring jordbruk  
OECD To strengthen co-operative efforts among research scientists and institutions in OECD member countries  
Olof Palmes minnesfond Stödjer ungdomars internationella utbyte och arbete för fred och mot rasism  

P  

Organisation

Forskningsområde

Plastkretsens Forskningsstiftelse Forskning avseende återvinning av plastförpackningsmaterial och andra plastprodukter  

R  

Organisation

Forskningsområde

Ragnar Sellbergs Stiftelse Projekt inom avfallsbranschen 
   
Reumatikerförbundet Forskningen inom området reumatiska sjukdomar 
J. Gust Richert stiftelse Främjar forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik.
Riksantikvarieämbetet, RAÄ   Bygga upp kunskap om kulturmiljöns innehåll och förändring genom forskningsarbete  
Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
Riksbyggens Jubileumsfond Arkitektur, byggnadsteknik, energiförsörjning, fastighetsförvaltning, miljövård och samhälls- och trafikplanering  
Riksförbundet för njursjukas forskningsfond   Vetenskapliga forskningsprojekt som främjar vården av kroniskt njursjuka  
Rymdstyrelsen   Rymdverksamhet Rymdverksamhet  

S  

Organisation

Forskningsområde

SEPHIS South-South Exchange Programme for research on the history of development  
SIDA Minor Field Studies ger möjlighet att lära sig mer om förhållandena i länder med vilka Sverige har ett utvecklingssamarbete 
SIF Stipendiesida   För studerande SIF-medlemmar  
Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse Medicinsk forskning, närmast psykosomatisk forskning och på Steiner-medicinen grundad forskning  
Skolforskningsinstitutet Forskningsbidrag för praktiknära skolforskning inom områden där relevant sådan forskning saknas. Institutets utlysningar sker en gång per år.
SKTF (Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund) Uppsatsstipendium till uppsats inom ett ämne som kan kopplas till SKTF:s verksamhetsområden  
   
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin

Statens institutionsstyrelse, SiS Studerar behandling och behandlingsprocesser, särskilda klientgrupper eller en särskild problematik och rättstillämpning  
Stiftelsen Den svenska pressens historia   Uppsatser med presshistorisk inriktning  
Kulturrådet Förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om  
Statens Strålskyddsinstitut   Joniserande och icke-joniserande strålning  
   
Stiftelsen Clara Lachmanns fond   Främja den skandinaviska samkänslan  
Stiftelsen framtidens kultur   Bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt  
Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning   Underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning  
Stiftelsen Längmanska kulturfonden Främjar humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur samt folkbildningsverksamhet
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Främja vetenskaplig undervisning eller forskning, främst bidrag till universitet, högskolor eller andra institutioner  
Stiftelsen Markussens studiefond   Forskningsstipendier till personer födda i Kronobergs Län  
Stiftelsen Nils och Dorthi Throëdssons forskningsfond   Främja svensk skogshushållning  
Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut   Miljö och naturvård, förädling av skogsträd, organisationsfrågor  
Stiftelsen Svensk Näringsforskning Forskning inom nutritionsområdet  
STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stödjer internationaliseringen av forskning, forskarutbildning och högre utbildning inom alla vetenskapsområden
   
Svenska Institutet Stipendieprogram både för svenska studenter och forskare som vill forska eller studera utomlands  
Svenska Institutet i Rom   Förmedlar kontakter mellan svenska forskare och italienska myndigheter och institutioner  
Svenska Kulturfonden Stödjer den finlands- svenska befolkningsgruppens språkliga kulturella och utbildningspolitiska strävanden  
Svenska kyrkan   Arbete och studier utomlands  
Swedish Match   Forskning rörande tobaksbruk  
Svenska Kommunförbundet   Utveckling som syftar till att göra kommunala verksamheter effektivare  
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning Preklinisk och klinisk medicinsk forskning och stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap  
Sverige-Amerika Stiftelsen Stipendier för master-, doktorand- och forskarstudier i USA och Kanada  
Läromedelsförfattarna  Stipendier för läromedelsförfattare 
Skolforskningsinstitutet Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att utlysa och fördela forskningsbidrag för praktiknära skolforskning inom områden där relevant sådan forskning saknas. Institutets utlysningar sker en gång per år.

T  

Organisation

Forskningsområde

The American-Scandinavian Foundation, ASF   Offers funding for Scandinavians to undertake study or research programs in the United States  
Torsten Söderbergs stiftelse Främjar vetenskaplig forskning företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena  

 
U  

Organisation

Forskningsområde

UNESCO (Svenska Unescorådet) The fields of study within education, natural sciences, social science and humanities, culture, communication, information and informatics  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ungdomsforskning  
Utrikespolitiska Institutet Forskning av relevans för svensk utrikes-, säkerhets- och nedrustningspolitik  

V/W  

Organisation

Forskningsområde

Vetenskapsrådet Finansierar grundforskning inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin,  forskningsinfrastrukturer och konstnärlig forskning och utveckling. Ger även stöd till bl a anställningar och stipendier, forskarskolor samt forskningsmiljöer.
VINNOVA Verket för innovationssystem (finansierar behovsmotiverad forskning inom bl a hälsa, transport och miljö, IKT, produktion och arbetsliv, samverkansprogram, innovationer inom offentlig verksamhet) Främjar svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Volvo Master Thesis Award   Stipendier till examensarbeten  
Trafikverket Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet  
Wenner-Gren Stiftelserna Stödjer internationellt vetenskapligt utbyte  
   

Å  

Organisation

Forskningsområde

ÅForsk

ÅForsk verkar för forskning och utveckling inom områdena infrastruktur, hållbarhet, material, energi, säkerhet, miljö, utveckling av processer och produkter från förnybara källor. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Åke Wibergs stiftelse

Finansierar medicinsk forskning, forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och vård och utbildning av barn och ungdom. Anslag kan sökas om 50-300 000 SEK, beroende på forskningsområde.

 

När publiceras utlysningarna? 

Nedan följer ett urval av årliga, ordinarie utlysningar av forskningsbidrag (med reservation för finansiärernas ändringar):

Januari:  

Riksbankens jubileumsfond (programstöd, projektstöd mm)

Februari:  

Vetenskapsrådet (projektbidrag, konsolideringsbidrag, nätverksbidrag mm)

Mars:  

Skolforskningsinstitutet (forskningsbidrag), Formas (forskningsprojekt) 

April:  

Riksbankens Jubileumsfond (projektstöd för utlandsvistelse/sabbatical), AFA Försäkring (postdok, medel för FoU-projekt utlyses 4 gånger/år, se AFA:s webbplats)

Augusti:  

Vetenskapsrådet (nätverksbidrag, internationell postdok, forskarskolor mm)

September:  

KK-stiftelsen (Notera att stiftelsen numera utlyser alla sina program endast en gång per år, i september.) 

December:  

Forte (projektbidrag, postdok mm)

 

För information om Formas utlysningar om forskning och innovation för en hållbar utveckling under 2023, se finansiärens webbplats.

Senast granskad: