Etik i forskningsprojekt

Som forskare är du skyldig att följa vissa lagar, regler och etiska riktlinjer under hela forskningsprocessen. På denna sida finns information om forskningsetik, forskaretik, god forskningssed med mera samt vart du ska vända dig om du behöver rådgivning.

Rådgivning om etik i forskningsprojekt

När din forskning kräver tillstånd enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor, måste en ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten. 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Etikprövningsmyndigheten  

Högskolans forskningsetiska nämnd (FEN) kan svara på specifika sakfrågor, av principiell karaktär, gällande regelverket.  Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna, FEN

Forskningsetik – hänsyn till deltagare

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar deltagare och försökspersoner i forskningsprojekt.

Forskningsetiska överväganden handlar om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen - kunskapsintresset, integritetsintresset och skydd mot skada och risk för skada med flera. Det kan exempelvis handla om överväganden i samband med:

 • information till forskningspersonen
 • samtycke avseende vuxna, respektive barn och ungdomar
 • inspelningar av samtal/intervjuer
 • deltagande observationer
 • förvaring av material
 • internetforskning.

Det kan också handla om vem som äger ett forskningsmaterial och vad en forskare kan lova de som medverkar i en forskningsstudie. 

Du kan läsa mer om detta i God forskningssed (Vetenskapsrådets publikation).

 

Etikprövningsmyndighetens gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter.

Etikprövningsmyndighetens webbplats

Forskaretik - forskarens relation till forskningsuppgiften

Vetenskapens trovärdighet och integritet ska alltid värnas. Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Det handlar om att genomförandet av forskningen ska beskrivas på ett korrekt sätt, att erforderliga tillstånd för att genomföra studierna ska inhämtas och att forskningsresultat ska rapporteras sanningsenligt. Data ska också inhämtas, sammanställas och rapporteras enligt principer i forskarsamhället. I Europa har allmänna grundprinciper, som god forskningssed baseras på, tagits fram av All European Academies (ALLEA). Principerna ska ge forskare vägledning i arbetet: 

Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser. 

Ärlighet i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.

Respekt för kolleger, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.

Ansvar för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, tillsyn och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

Den europeiska kodexen för forskningens integritet, ALLEA

Olika forskarkategorier har också egna, professionella yrkesetiska kodexar.

Avvikelser från god forskningssed

Vetenskaplig oredlighet i forskning handlar om att, med uppsåt eller genom grov oaktsamhet, allvarligt avvika från god forskningssed genom fabricering, förfalskning eller plagiering vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Andra former av oredlighet kan exempelvis vara självplagiat, undanhållande av forskningsresultat eller avsaknad av nödvändiga tillstånd. 

Andra avvikelser från god forskningssed avses sådana avsteg från god forskningssed som inte räknas som oredlighet i forskning, men som väsentligen skadar eller riskerar att skada forskningens eller forskarnas integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning, eller konstnärlig forskning och utvecklingsarbete.

Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna arbetar med att förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet i forskning.

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna

Ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet

Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed enligt Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (även kallad ”Oredlighetslagen”). Vid misstanke om oredlighet i forskning ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för utredning av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Andra allvarliga avvikelser från god forskningssed ska hanteras av lärosätena.

Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed, Högskolan Dalarna (pdf)

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) 

 

Etiska riktlinjer vid hantering av forskningsbidrag

Högskolan Dalarna följer SUHF:s etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor (SP 2010:1, Dnr 09/044).

De etiska riktlinjerna fastställer att forskningen vid svenska högskolor och universitet bygger på ett antal grundläggande värderingar som alltid ska respekteras vid mottagande av forskningsmedel – exempelvis att den akademiska forskningens frihet ska värnas vid val av forskningsuppgifter, metoder och publicering av resultat, att god forskningssed ska följas, att forskningen ska präglas av öppenhet och transparens och kunna utsättas för diskussion och kritik – och att all forskning, oavsett finansieringsform, måste uppfylla samma krav på vetenskaplig kvalitet, för att undvika att skada inte bara bidragsgivarnas intressen utan också på sikt all forskning och lärosätenas ställning.

 

Med utgångspunkt i de grundläggande värderingarna anges sedan principer för varje lärosätes hantering av externa forskningsmedel. Några exempel:

 • Forskningens syfte ska vara förenligt med lärosätets verksamhet och uppdrag.
 • Forskning ska inte förläggas till annat land i syfte att kringgå svensk lag, etisk standard eller säkerhetskrav.
 • Vid mottagande av forskningsmedel ska stor öppenhet, publicering och spridning av forskningsresultaten eftersträvas.
 • Forskaren ska vara fri att använda sina forskningsresultat även utanför det akademiska sammanhanget, så länge det inte strider mot överenskommelsen med finansiären. Detta ska dock redovisas i en öppen process på lärosätet och inte göras på ett sådant sätt att lärosätets resurser eller namn utnyttjas på ett otillbörligt sätt.
 • Externa forskningsmedel ska användas i överensstämmelse med finansiärens intentioner enligt avtal.
Senast granskad: