Kontakt​ och organisation för dataskydd och personuppgiftsbehandling

Här finns kontakter till lärosätets samlade organisation för stöd i arbetet kring dataskydd och personuppgiftsbehandling.

Informationsförvaltning

Informationsförvaltning omfattar hantering och bevaring av information, där informationssäkerhetsarbetet innebär att rätt information är tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt. Det handlar ockå om att förhindra att information läcker ut, förvanskas, förstörs, missbrukas eller hamnar i orätta händer.

Dataskyddsarbetet fokuserar på säkerhet för personuppgifter, som är en del av informationssäkerhetsarbetet.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet ska inneha en oberoende ställning och rätt resurser för uppdraget samt bevaka och granska regelefterlevnaden av dataskyddsförordningen i verksamheten. Ansvaret för att verksamheten följer dataskyddsförordningen åligger inte dataskyddsombudet utan alltid personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet.

Dataskyddsombudet ska informera och ge råd och stöd till verksamheten samt vara kontaktperson till både registrerade, personal inom verksamheten och tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Uppgifter för dataskyddsombudet:

  • Bevaka regelverk, lagändring och föreskrifter inom området dataskydd
  • Bevaka lärosätets efterlevnad av dataskyddsförordningen, genomföra revision samt rapportera till avdelningschef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning
  • Att ge stöd och råd samt information och utbildning till lärosätet inom området för dataskydd
  • Att ge stöd och råd samt information till lärosätet gällande utformade stöd- och styrdokument för regelverket inom dataskydd
  • Att ge stöd och råd samt information till lärosätet vid personuppgiftsincidenter, riskanalyser, uppföljningar samt konsekvensbedömningar för dataskydd
  • Att vara lärosätets oberoende kontaktperson

Dataskyddsombud

Anne Lindelöf, ArkivIT
Mail: anne.lindelof@arkivit.se
Telefonnummer: 079 – 060 59 91

Personuppgiftsansvarig

Högskolan Dalarna
Organisationsnummer: 202100-2908
Adress: 791 88 Falun
E-post: registrator@du.se
Telefon: 023-77 80 00

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om hur högskolans information ska skyddas, exempelvis från skada, manipulation, obehörig åtkomst och stöld. Informationssäkerhet är teknikneutralt och omfattar skydd av alla former av information, oavsett om den finns i exempelvis IT-system, på papper eller förekommer under samtal. 

Det övergripande syftet med informationssäkerhetsarbete är att säkerställa ett väl avvägt skydd för högskolans informationstillgångar så att rätt information är tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt. Informationssäkerhetsarbetet har sin utgångspunkt i informationsklassning med regelbundna riskanalyser som syftar till att avväga rätt skyddsnivå i alla delar av verksamheten samt motivera investeringar eller utbildningsinsatser.

Informationssäkerhet på Högskolan Dalarna

Informationssäkerhetssamordnare

Ellinor Säfström
Kontakt: registrator@du.se

Högskolejurist

Högskolejurist bistår genom att ge juridisk rådgivning och stöd till lärosätet inom avtalsområdet för informationssäkerhet och dataskydd, så som vid granskning och upprättande av avtal avseende personuppgiftsbiträde (PUB avtal).

Högskolejurist

Sara Olsson Aichele
Kontakt: hogskolejurist@du.se

Arkivering

Till arkivfunktionen vänder du dig när du vill ha hjälp med att arkivera handlingar, ta fram handlingar ur arkivet, eller få stöd i hur information ska hanteras.

Information om gallring, bevaring och e-arkiv

Arkivarier

Hanna Rudolf
Emma Jerqvist
Kontakt: arkiv@du.se

Registratur och diarieföring

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos en myndighet ska handlingen registreras utan dröjsmål om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet.

Högskolan Dalarnas huvudregistrator har, tillsammans med arkivfunktion och övriga funktioner som arbetar med informationsförvaltning, ett samordnande ansvar för ärende- och dokumentregistrering samt hantering av allmänna handlingar.

Därutöver finns registratorer på bland annat institutionerna, HR-avdelningen och Studentservice som hanterar löpande registrering av ärenden och handlingar.

Varje enskild medarbetare ansvarar för att inkommande mejl och andra handlingar vid behov diarieförs.

Information om diarieföring

Information om allmänna handlingar

Huvudregistrator

Anette Lindgren
Kontakt: registrator@du.se

IT-säkerhet

Informationssäkerhet består av administrativ säkerhet och teknisk säkerhet, där teknisk säkerhet är fysisk säkerhet och IT-säkerhet.

IT-säkerhet är säkerheten kring IT-resurser. Det avser allt från hårdvara (maskinvara), mjukvara (programvara), vpn-förbindelser, antivirus till intrångsdetektering och säkerhetskopiering.

Lärosätet efterlever olika etablerade ramverk inom IT-området samt MSB:s kriterier och krav på IT-säkerhet och hanterar incidenter enligt gällande rutiner på återrapportering till både MSB och lärosätets ledning.

Kontakt, IT-supporten: support@du.se

Informationsförvaltningsgruppen (IFG)

Högskolans arbetsorganisation för informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor bedrivs via informationsförvaltningsgruppen.

Informationsförvaltningsgruppen utgör en samlad avstämningsarena avseende att säkerställa nödvändigt bevarande samt samordning av arbetet inom området informationssäkerhet och dataskydd. Informationsförvaltningsgruppen är en stödjande och samrådande funktion som ger samlade råd och rekommendationer vid hantering av information på strategisk nivå. Operativa frågor och konkreta fall från verksamheten ställs till de specialistfunktioner som ingår inom stödverksamheten informationsförvaltning och behandlas vid behov av informationsförvaltningsgruppen.

I informationsförvaltningsgruppen återfinns kompetenser från IT, arkiv, registratur, informationssäkerhetssamordnare, högskolejurist samt dataskyddsombud. Andra representanter kan vid behov adjungeras till informationsförvaltningsgruppen. Operativa, tillfälliga arbetsgrupper utifrån kompetens inom informationsförvaltningsgruppen kan behöva samordnas beroende på problemställning.

Informationssäkerhetssamordnare

Ellinor Säfström
Kontakt: registrator@du.se

Etik, forskningsdata och personuppgifter i forskningsprojekt och studentarbeten

När din forskning kräver tillstånd enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor, måste en ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten

Högskolans forskningsetiska nämnd (FEN) kan svara på specifika sakfrågor, av principiell karaktär, gällande regelverket.

Information om forskningsetik

Information om Etikprövningsmyndigheten (EPM)

Forskningsetiska nämnden (FEN)

FEN är en rådgivande nämnd vid Högskolan Dalarna och granskar uppsatsarbeten på grund- och avancerad nivå för att säkerställa att de bedrivs på etiskt godtagbara former. Nämnden ser till att fortbildning och information om forskningsetiska frågor sker med relevans för forskning och utbildning. FEN ger utlåtanden om självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå som innefattar människor eller humanorgan. Nämnden får information om dessa via forskningsetisk ansökan. FEN hjälper även till med bedömningar av forskningsprojekt som faller utanför etikprövningslagen, men som behöver en etisk bedömning.

För doktorander och forskare gäller "Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460)", där forskningsetiska ansökningar görs vid Etikprövningsmyndigheten (EPM). FEN svarar på frågor om ansökningar om etisk granskning till EPM, men förhandsgranskning av sådana ansökningar ingår inte i nämndens uppdrag.

Etikprövning av EPM regleras av svensk lagstiftning och är begränsad till datainsamling och behandling som genomförs i Sverige. FEN använder samma begränsning.

Information om Forskningsetiska nämnden (FEN)

Kontakt, fen@du.se

Forskningsdatastödet DAU (Data Access Unit)

Som statlig myndighet ska Högskolan Dalarna dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra forskningsdata under hela forskningsprocessen.

Som forskare har du själv ansvar för forskningsdata i ditt projekt.
Du kan bland annat få hjälp av Högskolans forskningsdatastöd (Data Access Unit) i arbetet med att ta fram en datahanteringsplan som säkerställer att forskningsdata lagras på bästa sätt och inte riskerar att försvinna.

Information om forskningsdata och personuppgifter

Kontakt, forskningsdata@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: