Utveckling av kvalitetssystem

Projektets syfte är att utveckla och förstärka högskolans nuvarande kvalitetssystem för utbildning och forskning. Utvecklingen av kvalitetssystemet kommer att samordnas med universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av vårt kvalitetssystem 2024.

Projektets syfte och övergripande mål

Projektets syfte är att utveckla och förstärka högskolans nuvarande kvalitetssystem med målet är att säkerställa utbildning, forskning och samverkan av hög kvalitet. I projektet ingår också att öka kännedom och kunskap om Högskolan Dalarnas kvalitetssäkrande processer och hur vi arbetar med dessa. Inom ramen för projektet kommer också en självvärdering av kvalitetssystemet att tas fram och skickas till universitetskanslersämbetet (UKÄ), underlag till UKÄ:s fördjupningsspår tas fram och intervjuer förberedas.

Högskolans kvalitetssystem - Högskolan Dalarna (du.se)

Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (uka.se)

Organisation för projektet

Styrgrupp

I styrgruppen ingår rektors ledningsråd och studentrepresentant. Styrgruppen leder och beslutar inom fastställda ramar för att säkerställa att projektets utfall motsvarar effektmålet. De tillför nödvändiga resurser, stödjer projektledningen och håller sig kontinuerligt informerade om projektstatus. Styrgruppen har befogenhet att fatta beslut om projektändringar, tillsätta ledningsgrupper, godkänna projektplaner, initiera analyser, godkänna resultat och avsluta projektet.

Projektledningsgrupp

Projektledningsgruppen har ansvaret att planera, leda, följa upp och styra projektarbetet. 

Referensgrupp

Referensgruppen representeras av 1-2 personer från varje institution, verksamhetsstöd, studentkåren eller studentrepresentant (valfritt då studentrepresentation även finns i styrgrupp), och arbetstagarorganisationerna. Gruppen möts digitalt femton gånger under 2024. Möten syftar till att säkerställa referensgruppens vägledning genom hela projektet samtidigt som de underlättar deltagande representanters möjlighet att delta.

Deltagare i referensgrupp
 • Linus  (studentrepresentant)
 • Elisabeth Nerpin (IHOV) 
 • Maria Fernström (IHOV) 
 • Pelle Ekwall (IKS) 
 • Ewa Wäckelgård (IIT) 
 • Helena Grundén (ILU)
 • Martin Ström (VS)
 • Åsa Berglind (VS, vid behov)
 • Åsa Wedin (ISLL)
 • Michail Tonkonogi (Saco-S)
 • Stefan Pettersson (OFR/S) 
Referensgruppsträffar 

Digitala träffar via teams

 • 18 januari 9.00-9.55
 • 1 februari 14.00-14.55
 • 15 februari kl 14.00-14.55
 • 29 februari kl 9.00-9.55
 • 14 mars kl 14.00-14.55
 • 27 mars kl 14.00-14.55
 • 11 april kl 14.00-14.55
 • 24 april kl 14.00-14.55
 • 16 maj kl 14.00-14.55
 • 5 juni kl 13.00-13.55
 • 29 augusti kl 14.00-14.55
 • 26 september kl 14.00-14.55
 • 10 oktober kl 14.00-14.55
 • 31 oktober kl 14.00-14.00
 • 21 november kl 14.00-14.00
 • 12 december kl 14.00-14.00

Tidsplan

Projektets tidsplan med viktiga milstolpar och deadlines
 • 231206 Information om projektet på medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • 231218 Beslut om projektplan i rektors ledningsråd
 • 240306 Information om projektet på MBL
 • 240417 Information om projektet på MBL
 • 240430 Inskick självvärdering till MBL
 • 240506 Information och utkast på rektors ledningsråd
 • 240510 Förhandling självvärdering MBL
 • 240515 Information om projektet på MBL 
 • 240520 Beslut i rektors ledningsråd
 • 240520 Inskick till universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Med reservation för ändringar.

Tillfällen för information

 • Institutionskonferenser, institutionens ledningsråd och stödets ledningsråd
 • Referensgruppsträffar (se datum under rubriken Referensgrupp)
Underlag

Bakgrundsunderlag 

 • UKÄ:s vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
 • Tidigare inlämnad självvärdering till UKÄ (2017).
 • Förbättringsområden inom kvalitetssystemet identifierade vid översyn genomförd 2022.
 • Policy för systematiskt kvalitetsarbete (beslut av högskolestyrelsen 2022).
 • Verksamhetsberättelse för Högskolan Dalarna, särskilt fokus på kvalitetskapitlet.
 • Självvärderingar, sakkunnigas rapporter, UFN:s sammanställning, och institutionernas handlingsplaner efter genomförd forskningsutvärdering (2023).
 • UFNs resultat av utbildningsgranskningar, handlingsplaner och uppföljning av handlingsplaner 2017-23.
 • Rapport från utredning HRS 4R. 
 • Beskrivning av Högskolan Dalarnas verksamhetscykelprocess på externweb, medarbetarwebb samt från inriktnings-beslut från projektet implementering av Högskolan Dalarnas strategi, delprojekt 2 - gemensam verksamhetscykel.
 • Beskrivning av kvalitetssystemet på medarbetarwebben.
 • Förslag till institutionernas interna organisation.
 • Arbetstidsavtal gällande från 1 januari 2024.
 • Förslag till process samt övergångsregler kring inrättande av utbildning vid Högskolan Dalarna.
 • Förslag till samlat styrdokument - kvalitetssäkring för utbildning samt nuvarande (ingående) dokument. 

Förslag eller synpunkter

Senast granskad:
Aktuellt

Projektstart januari 2024.

Projektägare
Projektägare
Projektledare
Projektledningsgrupp
Vicerektor Utbildning
Avdelningschef
Forsknings- och utbildningsstrateg
Dekan
Senast granskad: