Högskolans kvalitetssystem

Vid Högskolan Dalarna bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Detta kvalitetsarbete baseras på att alla medarbetare och studenter förväntas bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete utifrån de ramar som anges av kvalitetssystemet.

Arbete pågår!

Sidan är under uppbyggnad och kommer att beskriva Högskolan Dalarnas systematiska kvalitetsarbete.

Utöver lagstiftning och myndighetsdirektiv, är det Högskolan Dalarnas vision och mål som sätter ramar för verksamheten och lärosätets kvalitetsarbete.

Högskolan Dalarna strävar efter att utveckla verksamheten genom ett kvalitetsarbete som skapar delaktighet och bygger på dialog och systematik. Ledningen bär ett stort ansvar och kvalitetsarbetet innehåller processer och aktiviteter som syftar till att både kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla hela högskolans verksamhet. Principerna för Högskolan Dalarnas systematiska kvalitetsarbete återfinns i policy för systematiskt kvalitetsarbete (pdf).

Stommen i den samlade strukturen för högskolans systematiska kvalitetsarbete kan betraktas omfatta tre pelare:

  • Verksamhetsstyrning och uppföljning
  • Operativt och kontinuerligt kvalitetsarbete
  • Planerad utvärdering och granskning 

Figuren illustrerar Högskolan Dalarnas kvalitetssystem som vilar på tre pelare och bygger på våra värdeord och leder emot vår vision. 

Bildtext: Figuren illustrerar Högskolan Dalarnas kvalitetssystem som vilar på tre pelare och bygger på våra värdeord och leder emot vår vision. 

Högskolans tre värdeord; öppenhet, mod och ansvar, ses utgöra grunden i kvalitetssystemet, och visionen utgör taket. För att säkerställa och påvisa efterlevnad av lagar, förordningar och internationella standarder såsom The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG) finns högskolegemensamma ramar och styrdokument som reglerar specifika processer och aktiviteter.

Verksamhetsstyrning och uppföljning

Verksamhetsstyrning och uppföljning ingår i verksamhetscykeln.

Operativt och kontinuerligt kvalitetsarbete

Kontinuerlig uppföljning av kursverksamheten är för högskolan en central kvalitetsstödjande aktivitet. Kursvärderingar ska genomföras på alla pågående och/eller avslutade kurser på högskolan för att ge alla studenter på alla nivåer möjlighet att utöva inflytande över utbildningen. Målsättningen med kursvärderingar och kursanalys vid högskolan är att de ska bidra till att utbildningarna genomgår en medveten och systematisk förbättring och utveckling med utgångspunkt i studentens lärande ochutveckling samt stärka studenternas inflytande, engagemang och ansvar för det egna lärandet.

Flera delar av högskolans systematiska arbetsmiljöarbete, SAM-arbetet, utgör även kvalitetsstödjande aktiviteter. Generellt är SAM-arbetet strukturerat utifrån de fyra faserna: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Ett stort ansvar i detta arbete vilar på linjecheferna vilket också innebär att eventuella kvalitetsfrågor som här identifieras av berörd linjechef lyfts vidare för att sedan via prefekt/IL vidareförmedlas till rätt instans - till exempel UFN, IL eller rådet för hållbar utveckling. Inom ramen för SAM-arbetet sker årligen en medarbetarundersökning där bland annat frågor som arbetsbelastning, delaktighet, ansvar, krav och kompetens behandlas. Vidare genomförs årligen medarbetarsamtal som omfattar en individuell utvecklingsplan där exempelvis behov av kompetensutveckling och resurser för detta behandlas.

Kvalitetsstödjande aktiviteter för det operativa och kontinuerliga kvalitetsarbetet sker i stor utsträckning också via olika kollegiala forum. Exempel på sådana forum är lärarlag, programkollegium, ämnesmöten, forskargruppsmöten och handledarkollegium. 

Planerad utvärdering och granskning

Utbildnings- och forksningsnämnden, UFN, ansvarar för intern utvärdering av utbildningarnas kvalitet vid Högskolan Dalarna. Arbetet är till stor del delegerat till de fem utskotten för utvärdering av utbildningar, UGU, och till forskarutbildningsnämnden, FUN. För utbildningar på grundnivå och avancerad nivå genomför UGU utvärderingarna och på forskarnivå genomförs utvärderingarna av FUN. Huvudsakligen ansvarar ett UGU för utvärderingarna inom en institution, men det kan förekomma att ett UGU granskar utbildningar inom flera institutioner, till exempel om en utbildning delas av flera institutioner. Varje utbildning ska utvärderas minst en gång under en sex-årscykel. Prefekt ansvarar för att planerade utvärderingar förs in i institutionens verksamhetsplan.

Senast granskad: