Högskolans kvalitetssystem

Vid Högskolan Dalarnas bedrivs ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete för lärosätets forskning och utbildning.

Kvalitetssystemet är en del av Högskolan Dalarnas ledningssystem

Högskolan Dalarnas kvalitetssystem är integrerat i lärosätets ledningssystem och omfattar systematiken för kvalitetssäkring av utbildning och forskning. Kvalitetsarbetet omfattar både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Ledningssystemets uppbyggnad har sin historiska utgångspunkt i kvalitetssystemets krav på systematisk planering, genomförande och uppföljning av verksamheten enligt förbättringscykeln PDCA. Högskolan Dalarnas ledningssystem är ett integrerat system som samlar interna och externa krav, mål, ramar, styrdokument och rutiner. Det beskriver hur samtliga delar av verksamheten planeras, bedrivs, utvärderas och kontinuerligt förbättras.

Ledningssystemet inkluderar kvalitetssystemet liksom andra områden där det behövs tydlig systematik för att ge förutsättningar för hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan, det vill säga allt från lokalförsörjning, miljöledning och säkerhetsarbete till ekonomi och arbetsmiljö.

Högskolan Dalarnas ledningssystem

Högskolan Dalarnas kvalitetssystem

Högskolan Dalarnas kvalitetssystem är uppbyggt för att säkerställa att vi kontinuerligt granskar, följer upp, analyserar och förbättrar vår verksamhet.

Stommen i Högskolan Dalarnas kvalitetssystem bygger på tre huvudkomponenter: verksamhetsstyrning och uppföljning (pelare 1), operativt och verksamhetsnära kvalitetsarbete (pelare 2) samt granskningar och planerad utvärdering (pelare 3). Kvalitetsarbetet vilar på en bas där styrdokument, processer, rutiner och arbetssätt beskriver på vilket sätt arbetet genomförs och en kvalitetsmedveten kultur som finns över alla delar. 

Denna bild visar en förenklad översikt över tre pelare som utgör grunden för en kvalitetsmedveten kultur, med en fokusering på styrdokument, processer, rutiner och arbetssätt som kopplar samman dem. Bilden har följande struktur: Kvalitetsmedveten kultur (rubrik överst) Pelare 1: Verksamhetsstyrning och uppföljning Pelare 2: Operativt och verksamhetsnära kvalitetsarbete Pelare 3: Granskning och planerad utvärdering Styrdokument, processer, rutiner, arbetssätt (längst ned) Pelarna pekar både uppåt och nedåt, vilket indikerar att de både påverkar och påverkas av styrdokument, processer, rutiner och arbetssätt.

Bildtext: Figuren illustrerar Högskolan Dalarnas kvalitetssystem som vilar på tre pelare. 

Pelare 1 – Verksamhetsstyrning och uppföljning

Den övergripande styrningen och uppföljningen av högskolans verksamhet sker inom ramen för verksamhetsstyrning och uppföljning (benämnd högskolans verksamhetscykel).

Verksamhetsstyrning och uppföljning utgör den systematik som stödjer högskolans institutioner och verksamhetsstöd att planera, genomföra och följa upp sin verksamhet, samt att identifiera, konkretisera och resurssätta utvecklingsåtgärder.

Inom ramen för verksamhetscykeln ingår såväl ekonomisk som verksamhetsmässig planering och uppföljning. De utvecklingsplaner som institutionerna tar fram efter genomförda utvärderingar (pelare 3) och de utvecklingsinsatser som behövs utifrån det som identifierats i det operativa och kontinuerliga kvalitetsarbetet (pelare 2) planeras, resurssätts och följs upp inom ramen för verksamhetscykeln. Verksamhetscykeln säkerställer på så sätt högskolans övergripande resursprioritering och verkställande av förbättringar kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. 

Komponenter som ingår i pelare 1 

 • Kontinuerligt:
  • informationssystem för analys och statistik

 • Återkommande varje år: 
  • inriktnings-VP
  • verksamhetsberättelse (VB)
  • verksamhetsplan (VP) och budget
  • verksamhetsdialoger (uppföljning av verksamhet/ekonomi)

Mer om pelare 1: verksamhetsstyrning och uppföljning

Pelare 2 – Operativt och verksamhetsnära kvalitetsarbete

Operativt och verksamhetsnära kvalitetsarbete utgörs av det löpande kvalitetssäkrings- och förbättringsarbete som sker inom samtliga verksamhetsområden på högskolan i syfte att utveckla kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan, samt lednings- och stödprocesser.

I det operativa och verksamhetsnära kvalitetsarbetet förväntas samtliga medarbetare och studenter tillsammans verka för en lärandemiljö och verksamhet av hög kvalitet. Förbättringsarbetet gällande utbildnings- och forskningsnära frågor sker på institutionsnivå. 

Komponenter som ingår i pelare 2

 • Kontinuerligt:
  • seminarieverksamhet
  • ämnesmöten
  • handledarkollegium
  • kursanalys
  • programråd
  • kurs- och programutveckling
  • kvalitetsdialog

 • Återkommande varje år:
  • programanalys
  • upppföljning av kompetensutveckling
  • doktorandenkät
  • tjänsteplanering

 • Återkommande vartannat år: 
  • studentenkät
  • medarbetarenkät

Mer om pelare 2: operativt och verksamhetsnära kvalitetsarbete

Pelare 3 – Granskning och planerad utvärdering

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) upprättar kvalitetskrav för utbildning och forskning vid högskolan. UFN genomför kvalitetsgranskningar inför inrättande av nya examina och utbildningsprogram, inför anställning och befordran av lärare, samt utvärderar regelbundet utbildnings- och forskningsverksamheten utifrån kvalitetskraven.

Syftet med utvärderingarna är att identifiera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden, upptäcka avvikelser samt att ge underlag för planering av utvecklingsåtgärder. Utifrån utvärderingarna tar institutionerna fram utvecklingsplaner som granskas av UFN. Dessa utvecklingsplaner ska sedan tillföras institutionens verksamhetsplanering och uppföljning.

Komponenter som ingår i pelare 3

 • Kontinuerligt:
  • granskning inför anställning och befordran
  • granskning inför licentiatseminarium/disputation
  • granskning inför ansökan om externa medel
  • granskning inför inrättande av utbildning
  • granskning inför fastställande av kurs- och utbildningsplaner

 • Återkommande varje år:
  • uppföljning av individuell studieplan (ISP)

 • Återkommande vart sjätte år: 
  • utvärdering av forskningsverksamheten
  • utvärdering av forskarutbildning
  • utvärdering av utbildning 

Varje utbildning ska utvärderas minst en gång per sexårscykel.

Mer om pelare 3: granskning och planerad utvärdering

Denna bild visar en översikt över kvalitetssystemet uppdelat i tre pelare. Varje pelare har flera aktiviteter och åtgärder listade under sig, samt frekvensen av dessa aktiviteter. Bilden har följande struktur: Pelare 1: Verksamhetsstyrning och uppföljning Informationssystem för analys och statistik (kontinuerligt) Inriktnings-VP, Verksamhetsberättelse (VB), Verksamhetsplan (VP) och budget, Verksamhetsdialoger (verksamhet/ekonomi) (återkommande varje år) Studentenkät, Medarbetarenkät (återkommande vartannat år) Pelare 2: Operativt och verksamhetsnära kvalitetsarbete Kontinuerligt: Seminarieverksamhet, Ämnesmöten, Handledarkollegium, Kursanalys, Programråd, Kurs- och programutveckling, Kvalitetsdialog Återkommande varje år: Programanalys, Uppföljning av kompetensutveckling, Doktorandenkat, Tjänsteplanering Pelare 3: Granskning och planerad utvärdering Kontinuerligt: Granskning inför anställning och befordran, Granskning inför lic./disputation, Granskning inför ansökan om externa medel, Granskning inför inrättande av utbildning, Granskning inför fastställande av kurs- och utbildningsplaner Återkommande varje år: Uppföljning av individuell studieplan (ISP) Återkommande vart sjätte år: Utvärdering av forskningsverksamheten, Utvärdering av forskarutbildning, Utvärdering av utbildning Längst ned i bilden står "Styrdokument, processer, rutiner, arbetssätt".

Bildtext: Figuren illustrerar komponenter som ingår i Högskolan Dalarnas kvalitetssystem, uppdelat per pelare. Klicka på bilden för att öppna den i ett större format.

Struktur - styrdokument, processer och arbetssätt

Högskolans verksamhet styrs av internationella, nationella och interna styrdokument. Styrdokumenten syftar till att underlätta och effektivisera vår verksamhet, bidra till att vi når våra mål, och säkerställa att gällande krav uppfylls. UFN och verksamhetsstödet arbetar på uppdrag av rektor och ansvarar för att styrdokument, processer, arbetssätt och därtill kopplat stöd är ändamålsenligt.

Högskolans styrdokument

Genom att koppla samman de tre pelarna i kvalitetssystemet skapas en systematik för att identifiera, analysera, planera in och genomföra åtgärder för förbättringar.

Kvalitetsmedveten kultur

Det systematiska kvalitetsarbetet stödjs av en kvalitetsmedveten kultur som ska kännetecknas av medarbetarnas vilja till omprövning och förbättring. Verksamheten ska därigenom präglas av öppenhet, dialog, engagemang, tillit till professionen samt en strävan att tillvarata varje medarbetares kompetens, kreativitet och förändringsvilja.

Policy för systematiskt kvalitetsarbete (pdf)

Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet är en tvärfunktionell gruppering som består av rektorsfunktionen, representanter från institutionsledningarna, studentkåren, UFN med underliggande utskott och undernämnder samt verksamhetsstödet. Kvalitetsrådet sammanträder 2–3 gånger per termin och fungerar som ett forum för diskussion och beredning av frågor som avser kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling på en strategisk nivå inom högskolans verksamhetsområden.

Arbetsordning för centrala nämnder och råd (pdf)

Senast granskad: