Arbetsmiljö och samverkan inom ILU

Här hittar du information om hur institutionen för lärarutbildning arbetar med arbetsmiljö och samverkan.

Nytt arbetstidsavtal

Det nya arbetstidsavtalet kommer att diskuteras inom ILU under hösten i olika forum - APT, ledningsgrupp, strategisk grupp för lärarutbildning etc, för att enas om en tolkning inför 2024. Information om implementering av arbetstidsavtalet kommuniceras när underlag finns. 

Processgång ILU - Nytt arbetstidsavtal.pdf

Nytt arbetstidsavtal är signerat - Högskolan Dalarna (du.se)

APT (arbetsplatsträff)

APT sker per avdelning vid fyra tillfällen per termin där avdelningschefen är sammankallande. På APT tas arbetsmiljö upp som en stående punkt.

Lokal arbetsmiljökommitté

Mötet avser information och frågor kring institutionens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Lokal arbetsmiljökommitté sammanträder två ggr per termin. Medverkande är prefekt, HR-specialist, fackliga representanter och institutionsadministratör. Dagordningen publiceras en vecka innan mötet.

Dagordningar och protokoll, lokal arbetsmiljökommitté

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljörond sker en gång per år. För 2023 kommer arbetsmiljöronden att ske den 16 november. Medarbetarna inom ILU kommer att få ett mejl cirka två veckor innan ronden, för att kunna meddela och samla ihop eventuella ärenden/synpunkter. 

Vid upplevda brister i arbetsmiljön

I första hand skall du vända dig till din chef om du upplever brister i arbetsmiljön. Om du av någon anledning inte har möjlighet till det så kan du ta kontakt med prefekt. ILUs fackliga representanter kan också vara ett stöd. 

Ledningen är tacksam för synpunkter, för ständigt kunna förbättra och utveckla ILUs arbetsmiljö.

Fackliga representanter vid ILU

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet på Högskolan Dalarna

 

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: