Dekanerna informerar oktober och november – 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om pågående remissförslag till kvalitetskrav för utbildning och till funktioner för kvalitetsansvar, utvärdering av forskningsverksamheten 2023 och vem som blir ny prodekan vid årsskiftet.

På gång

Remiss: Förslag till kvalitetskrav för utbildning och till funktioner för kvalitetsansvar

I dagarna har UFN skickat ut på remiss, förslag till kvalitetskrav för utbildning och till funktioner för kvalitetsansvar. Vi ser fram emot kloka inspel från ämnen, program och institutionsledningsråd. UFN kommer bland annat att anordna diskussionsträffar den 16 december och 10 januari, enligt utskick.

Vi diskuterar just nu de sista detaljerna med avdelningen för kommunikation om hur nämndens sidor på medarbetarwebben bäst kan användas som informationskanal under remissförfarandet. Frågor om innehållet i remissen och remissvar skickas till pvo@du.se. Sista svarsdag för remissen är 2023-01-31.

Utvärderingen av forskningsverksamheten 2023

UFN arbetar vidare med förberedelserna för utvärderingen av forskningsverksamheten 2023. Vägledningen för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten liksom de svenska versionerna av institutionernas mall för självvärdering och anvisningarna till de externa sakkunnigkommittéerna finns att hitta på nämndens sidor på medarbetarwebben, där även engelska versioner publiceras.

Nämnden påminner om att institutionsöverskridande forskning ska redovisas i minst en av institutionernas självvärdering.

Institutionerna tar nu fram förslag på sakkunniga som ska genomföra utvärderingen. Vid UFN-mötet de 14 december fastställs sakkunnigkommittéerna för respektive institution.

Mall för självvärdering

Anvisning till extern sakkunnigkommitté

Mer information om utvärdering av forskningsverksamheten 2023

Valen till IL avslutat

Valen av kollegiala ledamöter till institutionernas ledningsråd, IL, är nu avslutade. UFN fastställde valresultaten vid sammanträdet den 19 oktober. Valdeltagandet och röstetalen är också publicerade på UFN:s sidor på medarbetarwebben. UFN ser gärna ett ökat valdeltagande och uppmuntrar institutionerna att diskutera det aktuella valdeltagandet.

UFN passar på att önska lycka till i era nya uppdrag!

Valresultat IL 2022

Revidering av anställningsordning

UFN och AFU bistår fortsatt avdelningen för HR kring revideringen av anställningsordningen och särskilt frågan om bedömningsgrunder och kriterier vid anställning och befordran. Har man synpunkter på detta är man välkommen att kontakta dekanerna.

Nya styrdokument

UFN har fastställt följande styrdokument:

Ny prodekan

Anna Annerberg, lektor i pedagogiskt arbete, tillträder som ny prodekan från 1 januari. Nuvarande prodekan Katherina Dodou avslutar sitt uppdrag innan mandatperiodens slut på grund av tjänstledighet.

Kontakt
Katherina Dodou
Docent engelsk litteratur inriktning litteraturdidaktik (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: