Arbetsbrist och övertalighet

När en verksamhet får minskade ekonomiska resurser eller ett förändrat uppdrag kan det uppstå arbetsbrist och övertalighet. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ibland ställs verksamheten inför nya ekonomiska eller verksamhetsmässiga förutsättningar. Det kan röra sig om ändrade uppdrag, minskade resurser eller andra saker som leder till att behovet av verksamhetens omfattning och organisation behöver förändras. Om förändringarna leder till att verksamheten behöver minska på personal så uppstår arbetsbrist.

Aktuellt

Fredagen den 5 april enades parterna vid MBL-förhandling om de kompletteringar som är kopplade till den tidigare förhandlade verksamhetsanalysen. Arbetsgivaren återkommer om nästa steg i den lagstadgade processen.

Vad betyder arbetsbrist?

Arbetsbrist är ett juridiskt begrepp som innefattar alla de situationer där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än arbetstagaren personligen. Arbetsbrist behöver inte nödvändigtvis betyda brist på arbetsuppgifter utan kan uppstå exempelvis när vissa arbetsuppgifter inte längre kan finansieras.

Arbetsbristprocessen

1. Planera för verksamhetsförändring

När det uppstår ett behov av en verksamhetsförändring behöver arbetsgivaren ta fram en plan för hur arbetet ska bedrivas. Arbetsgivaren behöver identifiera vilka moment och aktiviteter som ska ingå i processen, när respektive aktivitet ska genomföras och hur verksamhetsförändringen ska kommuniceras till såväl berörda medarbetare som organisationen i stort.

2. Informera om verksamhetsförändring

I samband med att arbetsgivaren bedömer att en verksamhetsförändring är nödvändig ska detta, i ett så tidigt skede som möjligt, informeras om till arbetstagarorganisationerna. Även arbetsmiljöombud ska informeras i ett tidigt skede för att skapa förutsättningar för att genomföra riskbedömningar i verksamheten.

Det är också viktigt att på ett tidigt stadium informera medarbetarna om behovet av att genomföra en verksamhetsförändring, risken för arbetsbrist, anledningen till detta och vilka konsekvenser som det eventuellt kan leda till.

Varför ska arbetstagarorganisationerna informeras?

Enligt MBL är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande hålla arbetstagarorganisationerna informerade om hur verksamheten utvecklas och riktlinjerna för personalpolitiken.

Vem informerar medarbetarna?

Närmaste chef ansvarar för att informera sina medarbetare.

3. Genomför riskbedömning

När information om att en verksamhetsförändring är nödvändig har gått ut till alla parter ska arbetsgivaren tillsammans med arbetsmiljöombud genomföra en riskbedömning. Syftet med riskbedömningen är att bedöma om förändringarna i verksamheten medför risker för ohälsa eller olycksfall.

Läs mer om vad riskbedömning innebär (riskbedömning Högskolan Dalarna)

4. Analys av och förslag till verksamhetsförändring

Vid risk för arbetsbrist ska arbetsgivaren ta fram ett förslag till verksamhetsförändring, en så kallad verksamhetsanalys. Denna analys används sedan som förhandlingsunderlag i MBL.

Vad ska verksamhetsanalysen innehålla?

Analysen ska innehålla en bakgrundsbeskrivning av orsaken till att arbetsgivaren måste vidta förändringsåtgärder. Analysen ska också innehålla information om vilken förändring arbetsgivaren avser att genomföra, ekonomiska underlag, vilka konsekvenser förändringen medför för verksamheten samt vilka arbetsuppgifter som faller bort och i vilken omfattning. Verksamhetsanalysen ska även inkludera de risk- och konsekvensanalyser som genomförts.

5. Information, förhandling och beslut

När verksamhetsanalysen är framtagen ska den informeras om och förhandlas med arbetstagarorganisationerna i MBL. Arbetstagarorganisationerna ska ha möjlighet att få ställa frågor om förslaget, begära förtydliganden och komma med synpunkter på förslaget innan beslut tas att genomföra verksamhetsförändringen. Efter genomförd och avslutad förhandling fattar arbetsgivaren sedan beslut om att genomföra verksamhetsförändringen.

När får jag reda på vad som har beslutats?

När verksamhetsanalysen är förhandlad och beslut om att genomföra verksamhetsförändring tagits så informeras medarbetare om detta.

6. Varsel

När arbetsgivaren avser genomföra en verksamhetsförändring som kan leda till uppsägning av minst 5 medarbetare ska Arbetsförmedlingen varslas. Ett varsel läggs tidigast efter att beslut om att genomföra verksamhetsförändring är taget.

Här kan du läsa mer om varsel (arbetsformedlingen.se)

Vad betyder varsel?

Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda.

Innebär varsel att jag blir uppsagd?

Nej, det är inte säkert att du blir uppsagd även om du har blivit varslad.

7. Undersöka möjlighet till omplacering

I syfte att minska risken för övertalighet är arbetsgivaren skyldig att undersöka möjligheten till omplacering för de medarbetare som berörs av verksamhetsförändringen.

Hur går en omplaceringsutredning till?

Möjliga lediga anställningar vid hela högskolan utreds och dokumenteras. En individuell kompetensinventering görs i syfte att matcha medarbetares kompetens med lediga anställningar. Om en medarbetare bedöms ha tillräckliga kvalifikationer för en ledig anställning utreds det vidare.

Hur vet arbetsgivaren vilken kompetens jag har?

Blir du föremål för omplaceringsutredning kommer du att bli ombedd att lämna in ett CV till arbetsgivaren som används som underlag i matchingen mot lediga anställningar.

Vad innebär tillräckliga kvalifikationer?

Med tillräckliga kvalifikationer avses de allmänna kvalifikationer i form av utbildning och erfarenhet som normalt krävs för anställningen i fråga. Den anställde behöver inte fullständigt behärska de nya arbetsuppgifterna från första dagen, utan har liksom vid en nyrekrytering rätt till en upplärningstid.

Vad händer om jag har tillräckliga kvalifikationer för flera anställningar?

Då erbjuds du i första hand den anställning var arbetsuppgifter ligger närmast din nuvarande anställning.

Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande om omplacering?

Tackar du nej till ett skäligt omplaceringserbjudande har arbetsgivaren enligt lag sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist och du kan därmed bli uppsagd.

Vad är ett skäligt omplaceringserbjudande?

Skäligheten bedöms från fall till fall men ett erbjudande om omplacering ska vara så likvärdigt ditt nuvarande arbete som möjligt. Även tidsbegränsade anställningar och anställningar med lägre sysselsättningsgrad kan vara skäliga.

Kan jag omplaceras till en annan befattning?

Ja, det kan du. Omplaceringsskyldigheten är inte begränsad till anställningar av endast samma eller liknande slag som du har. Du ska vara beredd att ta dig an nya arbetsuppgifter och genomgå viss kompetensutveckling.

Hur påverkas min lön vid en omplacering?

Utgångspunkten är att din grundlön inte förändras.

8. Kretsning och turordning för uppsägning

Om övertaligheten inte kan lösas genom omplacering konstateras arbetsbrist och ett kretsnings- och turordningsförfarande inleds. Det centrala kollektivavtalet TurA-S och LAS tillämpas vid fastställandet av turordningskrets. Slutgiltig krets och turordning ska förhandlas på MBL. Efter avslutad turordningsförhandling har de medarbetare som omfattas av övertaligheten identifierats.

Hur kommer jag kretsas?

Turordningskretsen består av de anställda som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter med de som berörs av arbetsbristen.

Vad är i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter?

I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter innebär sådana som i stort sett är av jämförbar beskaffenhet och inriktning.

Hur turordnas jag inom kretsen?

Den inbördes turordningen bestäms utifrån statliga anställningstid. Detta innebär att den medarbetare som har kortast statlig anställningstid hamnar längst ner i kretsen och i första hand riskerar uppsägning. Det är detta som brukar kallas ”sist in, först ut”.

9. Uppsägning och uppsägningstid

Innan uppsägning av medarbetare kan ske på grund av arbetsbrist ska detta förhandlas på MBL. Efter slutförd förhandling är det högskoledirektör som fattar beslut om uppsägning. Det är ansvarig chef som överlämnar uppsägningsbeskedet till berörd eller berörda medarbetare. Uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och överlämnas till medarbetaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev.

Kan jag bli uppsagd under min föräldraledighet?

Ja, men uppsägningstiden börjar löpa när du helt eller delvis återupptar arbetet eller när arbetet skulle återupptagits enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Vad har jag för uppsägningstid?

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist har du längre uppsägningstid än det som följer av LAS eller centrala kollektivavtal. Den sammanlagda uppsägningstiden i anställning kan uppgå till maximalt 12 månader.

Anställningstid Sammanlagd uppsägningstid
< 1 år 1 månad
1 år 2 månader
> 1 år, kortare än 2 år 4 månader
Minst 2 år, kortare än 3 år 5 månader
Minst 3 år, kortare än 6 år 6 månader
Minst 6 år, kortare än 8 år 8 månader
Minst 8 år, kortare än 10 år 10 månader
Minst 10 år 12 månader

Med anställningstid avses den totala statliga anställningstiden.

Behöver jag arbeta under uppsägningstiden?

Ja, även om dina arbetsuppgifter förändras eller delvis försvinner ska du arbeta som vanligt om inget annat har överenskommit.

Vad händer med min lön under uppsägningstiden?

Du har rätt att behålla din lön och andra anställningsvillkor under uppsägningstiden.

10. Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen hjälper statsanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist med stöd på vägen till ett nytt arbete. Trygghetsstiftelsen ansvarar för att administrera och genomföra de aktiviteter som finns i Avtal om omställning. När en medarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist anmäls detta till Trygghetsstiftelsen.

Hur blir jag anmäld till Trygghetsstiftelsen?

Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så anmäler Avdelningen för HR dig till Trygghetsstiftelsen. Anmälan sker tidigast första dagen på din uppsägningstid.

Vad händer efter att jag har blivit anmäld?

Trygghetsstiftelsen tar kontakt med dig direkt för att boka in ett första samtal.

Vad kan Trygghetsstiftelsen hjälpa mig med?

Läs mer om vad Trygghetsstiftelsen erbjuder för stöd (pdf)

Får jag delta i Trygghetsstiftelsens omställningsaktiviteter på arbetstid?

Ja, du har rätt att vara ledig med bibehållen lön för att kunna utföra och delta i de omställningsaktiviteter som har planerats tillsammans med Trygghetsstiftelsen.

Senast granskad: