Kostnadsbesparingar och resultatförbättringar inför år 2024

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hela lärosätet berörs av beslutet som handlar om resultatförbättringar och i vissa fall kostnadsbesparingar i budgeten inför 2024. Resultatet för högskolan behöver förbättras med 42 miljoner kronor.

Ett arbete pågår med att se över och anpassa högskolans verksamhet utifrån den ekonomiska situationen i syfte att lägga en grund för ett starkt lärosäte framåt. Nuvarande läge med ett lågt myndighetskapital, låg produktion samt kostnadsökningar är inte hållbart och därför kan högskolan komma att behöva lägga ut bud om varsel.

– Det handlar om att göra medvetna ekonomiska val och prioriteringar för att bygga långsiktigt. Detta genom att se över både kostnadsstruktur och intäkter, det vill säga säkerställa effektivitet med våra medel samt se över möjligheterna till att öka externa intäkter, säger Martin Norsell, rektor.

Bakgrunden är bland annat att högskolan gjorde flera satsningar för att erbjuda utbildning till fler studenter under pandemin, vilket innebar att en del av myndighetskapitalet (sparade medel från tidigare år) behövde användas. Långsiktiga satsningar har gjorts i lokaler, organisation och kvalitet för att lägga en stark grund för vår fortsatta utbildnings- och forskningsverksamhet.

Samtidigt har kostnaderna ökat som en följd av omvärldsfaktorer som elpriser, inflation och ränteläget. Dessutom har antalet studenter som påbörjar och genomför högskolans utbildningar under de senaste åren varit lägre än beräknat vilket inneburit lägre intäkter.

– Alla delar av verksamheten ses över med fokus att bibehålla vår förmåga att utveckla den framtida verksamheten i linje med högskolans strategi. Det betyder att prioriteringar behöver göras, säger Katarina Johansson, högskoledirektör.

Förslag till beslut har beretts och förhandlades i MBL den 13 september. Därefter fattade rektor beslut, vilket ersätter beslutet från 8 augusti. En åtgärdsplan ska tas fram till den 30 oktober 2023 och åtgärderna ska vara genomförda senast 1 januari 2024. Dialoger sker inom institutioner, verksamhetsstödet, rektorsfunktionen och med fackliga representanter för att fastställa respektive åtgärdsplan.

Senast granskad:
Senast granskad: