Omställningsprocessen: Vilken är din totala anställningstid?

Du som har haft statlig anställning som inte varit pensionsgrundande hos annan statlig arbetsgivare än Högskolan Dalarna behöver skicka informationen till avdelningen för HR. Detta som ett led i arbetet med arbetsbrist och övertalighet om pågår.

Avdelningen för HR kommer skicka ut ett mejl till samtliga medarbetare för att efterfråga informationen. Du är ansvarig för att inkomma med uppgifterna som efterfrågas om du berörs senast den 14 juni. Skickar du inte in ytterligare information om anställningstid kommer avdelningen för HR att utgå från den anställningstid de har tillgång till.  

Varför behövs informationen?

Avdelningen för HR behöver den här informationen inför kretsning och turordning, som ett led i omställningsprocessen, det vill säga processen som berör arbetsbrist och övertalighet.
– Det här är en process som tar tid och som vi förstår skapar oro men jag hoppas alla medarbetare kan känna en trygghet i att vi följer den process som finns framtagen. Arbetstagarorganisationen är en viktig aktiv del i procesen och förhandlingar pågår, säger Anna-Karin Mässing, HR-chef. 

Vilken information finns om min anställningstid?

Avdelningen för HR har tillgång till följande information: 

  • Respektive medarbetares anställningstid vid Högskolan Dalarna.
  • Pensionsgrundande anställningstid i staten som finns registrerad hos Statens tjänstepensionsverk, SPV. Du kan även själv ta del av informationen genom att logga in hos SPV. 

Vad behöver jag skicka in?

Du behöver bara besvara mejlet och skicka in underlag till hr.info@du.se om du har ytterligare anställningstid i staten, oavsett organisation och som avdelningen för HR inte har tillgång till enligt ovan beskrivet. Detta gäller all anställningstid, tillsvidare och tillfällig, oavsett omfattning och sysselsättningsgrad.

Du behöver skicka in underlag som styrker informationen. Informationen ska ha inkommit till avdelningen för HR senast 14 juni. Observera att skickar du inte in ytterligare information om anställningstid kommer avdelningen för HR att utgå från den anställningstid de har tillgång till.  

Senast granskad:
Senast granskad: