Nu ska verksamhetsanalysen MBL-förhandlas

Komplettering har nu skett i underlagen kopplade till verksamhetsanalysen. Den 5 april kommer MBL-förhandling att inledas.

Verksamhetsanalysen har kompletterats i flera steg bland annat med vad som har föranlett kostnadsbesparingar, hur många det berör och vilka befattningar. Efter genomförd och avslutad förhandling fattar arbetsgivaren sedan beslut om att genomföra verksamhetsförändringen som beskrivs i analysen.

Bakgrund

Högskolans handlingsplaner för resultatförbättringar och kostnadsbesparingar är resultatet av den omfattande översyn av högskolans verksamhet som genomförts under hösten 2023, med fokus på att se över kostnader och intäkter. Syftet var att förbättra högskolans planerade resultat. I detta arbete tydliggjordes att verksamhetens omfattning och organisation behöver förändras, vilket bland annat innebär en minskning av personal. Därför har processen för arbetsbrist och övertalighet inletts.

Senast granskad:
Senast granskad: