Åtgärder för en ekonomi i balans/Measures to achieve a financial balance

Den 15 januari förhandlades de verksamhetsförändringar som institutionerna och verksamhetsstödet föreslagit i sina handlingsplaner.

De verksamhetsförändringar som är beslutade innebär att högskolan idag har lämnat in en anmälan till Arbetsförmedlingen om varsel omfattande 20 tjänster för att nå en ekonomi i balans under 2024.  

– Jag tycker naturligtvis att detta är väldigt tråkigt och vi har arbetat intensivt för att hitta andra lösningar. Vi har bland annat valt att inte återbesätta vissa vakanta tjänster och gjort en gedigen översyn av högskolans driftskostnader. Tyvärr har inte det varit tillräckligt för att undvika varsel. Om du som medarbetare känner oro prata med din närmsta chef, säger Katarina Johansson, högskoledirektör.  

Vad händer nu?

Högskolan följer den lagstadgade processen vid verksamhetsförändringar som kan leda till arbetsbrist och övertalighet. Nästa steg i processen är en omplaceringsutredning där möjliga lediga anställningar vid hela högskolan utreds och dokumenteras.  

Bakgrund

Högskolans handlingsplaner för resultatförbättringar och kostnadsbesparingar är resultatet av den omfattande översyn av högskolans verksamhet som genomförts under hösten, med fokus på att se över kostnader och intäkter. Syftet är att förbättra högskolans planerade resultat med 42 miljoner kronor för 2024. Kostnadsökningarna beror främst på inflationen och ökade drifts- och lokalkostnader.  

En del av de resultatförbättrande åtgärder som identifierats är att öka studentproduktionen och andelen externa forskningsmedel.

Senast granskad:
Senast granskad: