Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-13

Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan (GPG2VA)

V3HHN (VT24, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Aspelin, J. (2018). Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas? (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147129065
  Övrigt:Del 1, ca 90 sidor
  Bok / Antologi
 • Bruce, B., & Riddersporre, B. (Red.). (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127147072
  Bok / Antologi
 • Davidsson, F. (2020). Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144140605
  Bok / Antologi
 • FN. (1989). Konventionen om barns rättigheter. Hämtad från https://unicef.se/barnkonventionen.
  Myndighetspublikation
 • Fredriksson, M. (2019). Med blicken på möten. Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik. (Doktorsavhandling, Högskolan Dalarna, Uppsala, Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete 1). Hämtad från http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1359589/FULLTEXT01.pdf.
  Läsanvisning:s. 12-33 & 148-154
  Avhandling
 • Furu, A., & Heikkilä, M. (2022). Resiliens i förskolan : att stärka barns välmående, delaktighet och handlingskraft (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127829046
  Bok / Antologi
 • Irisdotter, S. (Red.). (2018). Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120881
  Bok / Antologi
 • Josefson, M. (2018). Det ansvarsfulla mötet: En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 1). Hämtad från http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1164117/FULLTEXT01.pdf.
  Läsanvisning:s. 1-47
  Avhandling
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Hämtad från https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan.
  Myndighetspublikation
 • Utbildningsdepartementet. (2010). SFS 2010:800 Skollag. Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800.
  Myndighetspublikation
 • Annat material om max 250 sidor kan tillkomma..
  Text

Referenslitteratur

 • Blomström, V., & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151045
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi