Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-14

Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning (GSS2FK)

V3H8W (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Flerspråkighet och andraspråksutveckling
 • Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144019956
  Bok / Antologi
 • Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127818750
  Läsanvisning:Del 1
  Bok / Antologi
 • García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century : a global perspective (1 uppl.). Malden, MA: Blackwell Pub. ISBN: 9781405119948
  Läsanvisning:1-18, 42-72
  Bok / Antologi
 • Kallifatides, T. (2016). Ett nytt land utanför mitt fönster ([Ny utg.]). Stockholm: Bonnier pocket. ISBN: 9789174296112
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (Tredje [reviderade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi
 • Nilsson, J., & Gynnhammar, S. (2016). Språk, lärande och ämne: Med modersmålet som resurs.. I B. Kindenberg (Red.), Flerspråkighet som resurs (1 uppl., ss. 44-54). Stockholm: Liber.
  Övrigt:Läggs ut som PDF i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Rosén, J., Straszer, B., Wedin, Å., & Yoxsimer Paulsrud, B. (Red.). (2018). Transspråkande i svenska utbildningssammanhang (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144119755
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2019). Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning (1 uppl.). Stockholm: Skolverket. ISBN: 9789175593166
  Övrigt:Kan laddas ned som PDF-fil eller beställas på www.skolverket.se
  Bok / Antologi
 • Välj en av följande:.
  Text
 • Jepson Wigg, U. (2011). Nytt land och ny skola : berättelser om att bryta upp och börja om ( (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099559
  Bok / Antologi
 • Wigg, U. (2008). Bryta upp och börja om. Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. (Doktorsavhandling, Linköpings Universitet, Linköping, Linköping Studies in Behavioural Science 136). Hämtad från http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:133426/FULLTEXT02.pdf..
  Avhandling
 • Annat material enligt lärares anvisning kan tillkomma (max 100 s).
  Text
 • Välj en av följande skönlitterära böcker:.
  Text
 • Ali, S. (2022). Dina händer var fulla av liv (1 uppl.). Lund: Vilja förlag. ISBN: 9789179494629
  Bok / Antologi
 • Kallifatides, T. (2016). Ett nytt land utanför mitt fönster ([Ny utg.]). Stockholm: Bonnier pocket. ISBN: 9789174296112
  Bok / Antologi
2. Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv
 • Andersson, L. (2001). Språktypologi och språksläktskap (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9147051183
  Bok / Antologi
 • Bolander, M. (2012). Funktionell svensk grammatik (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147105250
  Bok / Antologi
 • Bolander, M. (2012). Funktionell svensk grammatik (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147105243
  Bok / Antologi
 • Ekberg, L. (2013). Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( (2 uppl., ss. 259-279). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective. TESOL Quarterly, 40(1), 83-107. DOI: 10.2307/40264512
  Tidskriftsartikel
 • Enström, I. (2020). Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144140933
  Bok / Antologi
 • Källström, R. (2012). Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055732
  Bok / Antologi
 • Lindberg, I. (1997). Apropå barn och badvatten - om grammatik och fokusering på form i dagens språkundervisning. I G. Tingbjörn, & A. Andersson (Red.), Svenska som andraspråk och andra språk: festskrift till Gunnar Tingbjörn (1 uppl., ss. 245-262). Göteborg: Göteborg: Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet.
  Läsanvisning:Finns i Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lundin, K. (2017). Tala om språk : grammatik för lärarstuderande (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121123
  Bok / Antologi
 • Philipsson, A. (2013). Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 212-150). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Viberg, Å. (1991) Utvärdering av Skolförberedelsegrupper i Rinkeby: en longitudinell djupstudie av språkutvecklingen. Rapport 4. Stockholm: Stockholms universitet. (s. 43-57) (Scannad med tillstånd och finns tillgänglig i Learn).
  Text
3. Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv
 • Med reservation för ev. ändringar.
  Text
 • Bråbäck, L., & Sjökvist, L. "Kan man vara dumdristig om man är modig? Om skönlitteratur som medel för lärande". I K. Nauclér (Red.), Symposium 2000: Ett andraspråksperspektiv på lärande ( ss. 204-224). Stockholm: Sigma; Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk.
  Övrigt:PDF-version på lärplattformen
  Kapitel i bok (antologi)
 • Heath, S. B. (1982). What no bedtime story means: Narrative skills at home and school. Language in Society, 11(1), 49-76.
  Övrigt:PDF-version på lärplattformen
  Tidskriftsartikel
 • Magnusson, U. (2013). Skrivande på ett andraspråk. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning undervisning och samhälle ( ss. 633-660). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Molloy, G. (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059372
  Bok / Antologi
 • Mossberg Schüllerqvist, I., & Olin-Scheller, C. (2011). Fiktionsförståelse i skolan : svensklärare omvandlar teori till praktik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055756
  Bok / Antologi
 • Myndigheten för skolutveckling. (2007). Att läsa och skriva: Forskning och beprövad erfarenhet.. Stockholm: Liber.
  Övrigt:PDF-version på lärplattformen
  Myndighetspublikation
 • Wedin, Å., & Hedman, C. (Red.). (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144080529
  Bok / Antologi
 • Wedin, Å. (2010). Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056531
  Bok / Antologi
 • Annat material högst 100 s.
  Text
 • En doktorsavhandling väljs i samråd med läraren.
  Text
 • En skönlitterär bok.
  Text
4. Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv
 • Med reservation för ev. ändringar.
  Text
 • Bijvoet, E., & Fraurud, K. (2013). Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 369-396). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Boyd, S., & Bredänge, G. (2013). Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i svenska skolor. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 437-457). Lund: Studentliltteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century : a global perspective (1 uppl.). Malden, MA: Blackwell Pub.. ISBN: 9781405119948
  Läsanvisning:s 73-92, 218-286
  Bok / Antologi
 • Hyltenstam, K., & Milani, T. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar. I Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 17-152). Vetenskapsrådet. Hämtad från https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf. ISBN: 978-91-7307-210-6
  Kapitel i bok (antologi)
 • Josephson, O. (2018). Språkpolitik (Första upplagan). Stockholm: Morfem. ISBN: 9789188419019
  Bok / Antologi
 • Lindberg, I. (2013). Samtal och interaktion i språkforskning. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 481-518). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindberg, I. (2005). Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127504964
  Läsanvisning:Kapitel 7 - 8
  Bok / Antologi
 • Normann Jørgensen, J. (2013). Kodeskift i interaktionelt perspektiv. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 415-435). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Norrby, C. (2014). Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088884
  Läsanvisning:Kapitel 6 + 14 samt ett urval á maximalt 50 sidor i samråd med läraren.
  Bok / Antologi
 • Myndighetspublikation
 • Rosén, J., & Wedin, Å. (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112081
  Bok / Antologi
 • Forskningsartiklar (en av följande forskningsartiklar, Cromdahl (2013) läses av samtliga).
  Text
 • Cekaite, A., & Björk-Willén, P. (2012). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism, 17(2), 174-196. DOI: 10.1177/1367006912441417
  Tidskriftsartikel
 • Cromdal, J. (2013). Bilingual Bilingual and second language interactions: Views from Scandinavia. International Journal of Bilingualism, 17(2), 121-131. DOI: 10.1177/1367006912441415
  Läsanvisning:Läses av samtliga
  Tidskriftsartikel
 • Lehti-Eklund, H. (2012). Code-switching to first language in repair – A resource for students’ problem solving in a foreign language classroom. International Journal of Bilingualism, 17(2), 132-152. DOI: 10.1177/1367006912441420
  Tidskriftsartikel
 • Osvaldsson, K., Persson-Thunqvist, D., & Cromdal, J. (2012). Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish. International Journal of Bilingualism,, 17(2), 205-220. DOI: 10.1177/1367006912441420
  Tidskriftsartikel
 • Slotte-Lüttge, A., Pörn, M., & Sahlström, F. (2012). Learning how to be a tähti: A case study of language development in everyday situations of a 7-year-old multilingual Finnish child. International Journal of Bilingualism,, 17(2), 153-173. DOI: 10.1177/1367006912441418
  Tidskriftsartikel
 • Wedin, Å., & Shaswar, A. (2019). Whole class interaction in the adult L2-classroom. Apples - Journal of Applied Language Studies, 13(2), 45-63. DOI: 10.17011/apples/urn.201903251959
  Tidskriftsartikel

Referenslitteratur

Delkurser

1. Flerspråkighet och andraspråksutveckling
2. Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv
 • Ballardini, K., Stjärnlöf, S., & Viberg, Å. (1986). Mål : svenska som främmande språk (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127501493
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Dahl, Ö. (2003). Grammatik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144018444
  Bok / Antologi
 • Flyman Mattsson, A. (2021). Andraspråkets grammatik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144129129
  Bok / Antologi
 • Flyman Mattsson, A. (2021). Andraspråkets grammatik : övningsbok (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144129136
  Bok / Antologi
 • Hultman, T. G. (2010). Svenska Akademiens språklära (1 uppl.). Stockholm: Norstedt. ISBN: 9789113029504
  Bok / Antologi
 • Josefsson, G. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144052052
  Bok / Antologi
 • Skolverket, Kursplaner i svenska som andraspråk. (www.skolverket.se).
  Text
3. Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv
 • Språkrådet. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi
4. Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv
 • Horner, K., & Weber, J. J. (2018). Introducing multilingualism : a social approach (Second edition.). Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN: 9781138244498
  Bok / Antologi
 • Hutchby, I., & Wooffitt, R. (1998). Conversation analysis : principles, practices and applications (3 uppl.). Oxford: Polity. ISBN: 0745615481
  Bok / Antologi