Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-28

Examensarbete i spanska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan (ASP25E)

V3GSA (VT24, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Agnafors, M., & Levinsson, M. (2019). Att tänka uppsats : det vetenskapliga arbetets grundstruktur (1 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151102269
  Bok / Antologi
 • Davidsson, B., & Dimenäs, J. (Red.). (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147084210
  Övrigt:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Larsen, A. K. (2018). Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Andra upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151100111
  Övrigt:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068688
  Bok / Antologi
 • Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad från https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html.
  Myndighetspublikation
 • Annat material tillkommer (ca 100 sidor).
  Text
 • Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig och handledare.
  Text

Referenslitteratur

 • Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112067
  Bok / Antologi
 • Dalen, M. (2015). Intervju som metod (2 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140688293
  Bok / Antologi
 • Hellman, A., Pramling, N., & Åkerblom, A. (Red.). (2020). Metodologi-för studier i, om och med förskolan (1 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN: 9789151103167
  Övrigt:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Kvalitativa forskningsintervjun (3 uppl (rev.)). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi
 • Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056456
  Bok / Antologi
 • Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E., & Lacorte, M. (Red.). (2020). The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching. Metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2 (1 uppl.). Routledge. ISBN: 9780367580452
  Bok / Antologi
 • Santos Gargallo, I., & Pastor Cesteros, S. (Red.). (2022). Metodología de la investigación en la enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE) Madrid: Arco Libros. ISBN: 978-84-7133-864-8
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Diccionario de la Lengua Española. Hämtad 2021-12-16 från https://www.rae.es/.
  Webbsida