Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-19

Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning (SV1044)

V3E42 (VT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Gibbons, P. (2018). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789173828772
  Övrigt:Alternativt 4 uppl. (2016) Stockholm: Hallgren & Fallgren
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4 uppl). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Läsanvisning:Valda delar läses
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2020). Nya språket lyfter Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk (3 uppl.). Stockholm: Skolverket.
  Läsanvisning:Valda delar läses
  Övrigt:Tillgänglig på internet
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Stockholm: Skolverket.
  Läsanvisning:Valda delar läses
  Övrigt:Tillgänglig på internet
  Myndighetspublikation
 • Wolf, L. (2004). Till dig en blå tussilago: att läsa och skriva lyrik i skolan (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144034296
  Bok / Antologi
 • Filmer och annat material om läs- och skrivutveckling och bedömning från Skolverket.
  Text
 • Filmer och annat material om den ändrade läroplanen för grundskolan, Lgr22, som börjar gälla den 1 juli 2022.
  Text

Delkurser

1. Läsutveckling och läsundervisning
 • Alatalo, T. (2017). ”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling. Nordic Journal of Literacy Research, 3(0), 1-18. DOI: 10.23865/njlr.v3.479
  Tidskriftsartikel
 • Alatalo, T. (Red.). (2019). Läsundervisningens grunder (2 uppl). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151102764
  Läsanvisning:Kap. 1-5, 7-8, 10-14
  Bok / Antologi
 • Ingvar, M. (2008). En liten bok om dyslexi (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127117389
  Bok / Antologi
 • Lundberg, I., & Herrlin, K. (2014). God läsutveckling: Kartläggning och övningar (3 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127437517
  Bok / Antologi
 • Myndigheten för skolutveckling. (2007). Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. ISBN: 9789185589364.
  Övrigt:Tillhandahålls via kursrummet
  Myndighetspublikation
 • Nilsson, F. (2015). Ishavspirater (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127136854
  Bok / Antologi
 • Westlund, B. (2017). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse: fk-årskurs 3 (1 uppl). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127136007
  Läsanvisning:Kap. 4, 6
  Bok / Antologi
 • Aktuell forskning i form av artiklar eller delar av uppsatser tillkommer, ca 100 sidor.
  Text
 • Valfri självbiografisk bok om dyslexi väljs i samråd med bibliotekarie.
  Text
2. Skrivutveckling och skrivundervisning
 • Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinder. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg, Gothenburg studies in educational sciences 311). Hämtad från http://hdl.handle.net/2077/25658.
  Läsanvisning:Kap. 8
  Avhandling
 • Johansson, B., & Sandell Ring, A. (2015). Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken (4 uppl.). Stockholm: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9789173828758
  Övrigt:Alternativt 5 uppl. (2019) Lund: Studentlitteratur
  Bok / Antologi
 • Josephson, O., Oliv, T., & Melin, L. (1990). Elevtext: analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 (1 uppl). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144302614
  Bok / Antologi
 • Lundberg, I. (2010). God skrivutveckling: Kartläggning och undervisning (1 uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 9789127412583
  Bok / Antologi
 • Taube, K. (2013). Barns tidiga skrivande (2 uppl). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144095189
  Övrigt:Alternativt 1 uppl. (2011) Stockholm: Norstedts
  Bok / Antologi
 • Aktuell forskning i form av artiklar eller delar av uppsatser tillkommer, ca 100 sidor.
  Text
 • Valfri skönlitterär barn- och ungdomsbok.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Läsutveckling och läsundervisning
 • Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar: Metodik för barnintervjuer (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9147049685
  Bok / Antologi
 • Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen: Vägen till läsning: Språklekar i förskoleklass (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127723009
  Bok / Antologi
 • Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning (1 uppl). Stockholm: Norstedts akademiska förlag. ISBN: 9789172275034
  Bok / Antologi
2. Skrivutveckling och skrivundervisning
 • Berg, E. (2011). Läs- och skrivundervisning: Teorier, trender och tradition (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144069067
  Bok / Antologi
 • Ivanič, R. (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. Language and Education, 18(3), 220-245. DOI: 10.1080/09500780408666877
  Tidskriftsartikel
 • Svenska språknämnden. (2016). Språkriktighetsboken (2 uppl). Malmö: NE. ISBN: 9789175130682
  Bok / Antologi