Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-16

Flerspråkighet och andraspråksutveckling (GSS2FJ)

V3DUQ (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144019956
  Bok / Antologi
 • Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127818750
  Läsanvisning:Del 1
  Bok / Antologi
 • García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century : a global perspective (1 uppl.). Malden, MA: Blackwell Pub.. ISBN: 9781405119948
  Läsanvisning:1-18, 42-72
  Bok / Antologi
 • Kallifatides, T. (2016). Ett nytt land utanför mitt fönster (2 uppl.). Stockholm: Bonnier. ISBN: 9100573760
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055985
  Bok / Antologi
 • Nilsson, J., & Gynnhammar, S. (2016). Språk, lärande och ämne: Med modersmålet som resurs.. I B. Kindenberg (Red.), Flerspråkighet som resurs (1 uppl., ss. 44-54). Stockholm: Liber.
  Övrigt:Läggs ut som PDF i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Rosén, J., Straszer, B., Wedin, Å., & Yoxsimer Paulsrud, B. (Red.). (2018). Transspråkande i svenska utbildningssammanhang (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144119755
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2018). Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning (1 uppl.). Stockholm: Skolverket. ISBN: 9789175593166
  Övrigt:Kan laddas ned som PDF-fil eller beställas på www.skolverket.se
  Bok / Antologi
 • Välj en av följande:.
  Text
 • Jepson Wigg, U. (2011). Nytt land och ny skola : berättelser om att bryta upp och börja om (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099559
  Bok / Antologi
 • Wigg, U. (2008). Bryta upp och börja om. Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. (Doktorsavhandling, Linköpings Universitet, Linköping, Linköping Studies in Behavioural Science 136). Hämtad från http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:133426/FULLTEXT02.pdf.
  Avhandling
 • Annat material enligt lärares anvisning kan tillkomma (max 100 s).
  Text