Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-24

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv (GSS2C2)

V3DUE (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bijvoet, E., & Fraurud, K. (2013). Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige.. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 369-396). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Degrenius, J. (2020). Flerspråkighet i samtida svensk raplyrik - performativitet, pragmatik och poesi [Elektronisk resurs]. 76 s. Hämtad från https://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1702198/FULLTEXT01.pdf.
  Läsanvisning:Valfri (ej obligatorisk)
  E-bok eller PDF
 • García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century : a global perspective (1 uppl.). Malden, MA: Blackwell Pub.. ISBN: 9781405119948
  Läsanvisning:(s 73-92, 218-286)
  Övrigt:(70 s.)
  Bok / Antologi
 • Hyltenstam, K., & Milani, T. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar.. I Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 17-152). Vetenskapsrådet. Hämtad från https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf. ISBN: 978-91-7307-210-6
  Kapitel i bok (antologi)
 • Jagne-Soreau, M. (2019). Att vakna upp som suedi. Nordisk poesi, 4(1), 43-60. DOI: 10.18261/issn.2464-4137-2019-01-04
  Tidskriftsartikel
 • Josephson, O. (2018). Språkpolitik (Första upplagan). Stockholm: Morfem. ISBN: 9789188419019
  Bok / Antologi
 • Lindberg, I. (2013). Samtal och interaktion i språkforskning. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 481-518). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindberg, I. (2005). Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127504964
  Läsanvisning:Kapitel 7-8
  Bok / Antologi
 • Normann Jørgensen, J. (2013). Kodeskift i interaktionelt perspektiv. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 415-435). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Norrby, C. (2014). Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088884
  Läsanvisning:Kapitel 6 + 14
  Bok / Antologi
 • Myndighetspublikation
 • Rosén, J., & Wedin, Å. (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112081
  Bok / Antologi
 • Forskningsartiklar (en av följande forskningsartiklar läses).
  Text
 • Cekaite, A., & Björk-Willén, P. (2012). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism, 17(2), 174-188. DOI: 10.1177/1367006912441417
  Tidskriftsartikel
 • Kahlin, L., Keevallik, L., Söderlundh, H., et al. (2021). Translanguaging as a resource for meaning-making at multilingual construction sites. Multilingua, 41(3), 261-280. DOI: 10.1515/multi-2021-0125
  Tidskriftsartikel
 • Lehti-Eklund, H. (2012). Code-switching to first language in repair – A resource for students’ problem solving in a foreign language classroom. International Journal of Bilingualism, 17(2), 132-152. DOI: 10.1177/1367006912441416
  Tidskriftsartikel
 • Osvaldsson, K., Persson-Thunqvist, D., & Cromdal, J. (2012). Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish. International Journal of Bilingualism, 17(2), 205-220. DOI: 10.1177/1367006912441420
  Tidskriftsartikel
 • Slotte-Lüttge, A., Pörn, M., & Sahlström, F. (2012). Learning how to be atähti: A case study of language development in everyday situations of a 7-year-old multilingual Finnish child. International Journal of Bilingualism, 17(2), 153-173. DOI: 10.1177/1367006912441418
  Tidskriftsartikel
 • Wedin, Å., & Shaswar, A. (2019). Whole class interaction in the adult L2-classroom. Apples - Journal of Applied Language Studies, 13(2), 45-63. DOI: 10.17011/apples/urn.201903251959
  Tidskriftsartikel