Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-01-03

Historia II med didaktisk inriktning (GHI2CR)

V3AWB (VT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Den moderna och samtida globaliseringens historia
 • Allen, R. (2011). Global economic history: a very short introduction Oxford: Oxford University Press.
  Bok / Antologi
 • Cheru, F., & Obi, C. (Red.). (2010). rise of China and India in Africa : challenges, opportunities and critical interventions (1 uppl.). London: Zed. ISBN: 9781848134362
  Läsanvisning:ett urval av sidor
  Övrigt:Fritt tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-799
  Bok / Antologi
 • Conrad, S. (2015). Globalhistoria : en introduktion (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101644
  Bok / Antologi
 • Crouch, C. (2020). Globalisering under press (1 uppl.). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171735751
  Bok / Antologi
 • Lundestad, G. (2015). Öst, väst, nord, syd : huvuddrag i internationell politik efter 1945 (7 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144106373
  Bok / Antologi
 • Ett urval av artiklar och inspelade föreläsningar tillkommer. Dessa finns elektroniskt tillgängliga via LEARN. Sammanlagt omfattar delkursens litteratur ca 1200 sidor..
  Text
2. Historiedidaktik II
 • Ammert, N., & Gustafsson, B. (2015). History as Knowledge: Ethical Values and Meaning in Encounters with History Bern: Peter Lang Ag.
  Bok / Antologi
 • Berg, M. (2014). Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia (Diss). Karlstad: Karlstads universitet.
  Bok / Antologi
 • Counsell, C. (2011). "Diciplinary knowledge for all, the secondary history curriculum and history teachers’ achievement". Curriculum journal, 22(2), 201-225.
  Tidskriftsartikel
 • Johansson, M. (2012). Historieundervisning och interkulturell kompetens (Lic. avh). Karlstad: Karlstads universitet.
  Bok / Antologi
 • Johansson, C. (2014). Högstadieungdomar skriver historia på bloggen : Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap (1 uppl.). Umeå: Umeå Universitet. ISBN: 9789176010785
  Bok / Antologi
 • McCrum, E. (2013). ”History teachers’ thinking about the nature of their subject”. Teaching and Teacher Education, (35), 73-80.
  Tidskriftsartikel
 • Persson, A. (2019). Kolonisatör eller turist? Frågor och arbetsuppgifter i svenska historieläromedel under en tid av kunskapsideologisk förhandling. Nordic Journal of Educational History, 6(2), 45-72. DOI: 10.36368/njedh.v6i2.150
  Tidskriftsartikel
 • Samuelsson, J., & Wendell, J. (2016). ”Historical thinking about sources in the context of a standards-based curriculum: A Swedish case”. The Curriculum Journal, 27(4), 479-499.
  Tidskriftsartikel
 • Skolinspektionen. (2013). Undervisning i SO-ämnen år 7–9: Mycket kunskap men för lite kritiskt kunskapande (Kvalitetsgranskning 2013:04). Stockholm.
  Övrigt:Elektronisk resurs.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Stockholm: Fritzes.
  Myndighetspublikation
 • Stymne, A. (2017). Hur begriplig är historien?: Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan Stockholm: Stockholms universitet.
  Bok / Antologi
 • Thorp, R., & Persson, A. (2020). On historical thinking and the history educational challenge. Educational Philosophy and Theory, 52(8), 891-901. DOI: 10.1080/00131857.2020.1712550
  Tidskriftsartikel
 • Wibaeus, Y. (2010). Att undervisa om det ofattbara : en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning (1 uppl.). Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. ISBN: 9789174471441
  Bok / Antologi
 • Wineburg, S. S. (2001). Historical thinking and other unnatural acts: Charting the future of teaching the past Philadelphia: Temple University Press.
  Bok / Antologi
 • Vinterek, M. (2000). ”Fakta och fiktion i historieundervisningen”. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 7(4), 11-25.
  Tidskriftsartikel
 • (2016). ”Interkulturell historia: Kulturmöten och världshistoria”. SO-didaktik, (1), s. 1. Hämtad från http://www.su.se/hsd/forskning/avhandlingar-publikationer/tidskriften-so-didaktik/tidskriften-so-didaktik-nummer-1-2016-1.281473.
  Tidskriftsartikel
 • Tillkommer enstaka aktuella vetenskapliga artiklar och kommentars- och diskussionsunderlag till kursplanen i historia, samt råd och anvisningar för planering av undervisning och bedömning av elevers prestationer, https://www.skolverket.se.
  Text
3. Historievetenskaplig teori och metod
 • Engelbertsson, B., & Karlsson, L. (1988). Seminarieuppsatsen. En genomgång av formella krav Uppsala: Uppsala Papers in Economic History, No 5.
  Bok / Antologi
 • Florén, A., Ågren, H., & Erlandsson, S. (2018). Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123141
  Bok / Antologi
 • Kjelstadli, K. (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Lindkvist, T. (Red.). (1996). Metodövningar i historia 2. Historisk teori, metod och källkritik Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Perlestam, M. (2001). Genusperspektiv i historia. Metodövningar Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Kompendium med texter tillkommer.
  Text
4. Uppsats
 • Litteratur väljs i samråd med läraren.
  Text