Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-17

Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU) (GPG2ET)

V3AKB (VT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Dimenäs, J., & Taflin, E. (2018). Teaching in action: A model to understand the complexity of teachers´decisions in teaching mathematics. International Journal of Advanced Research in Education and Literature, 4(1), 10-24. Hämtad från http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1248625/FULLTEXT01.pdf. ISSN: 2208-2441
  Tidskriftsartikel
 • Liberg, C., Lundgren, U. P., & Säljö, R. (Red.). (2017). Lärande, skola, bildning (Fjärde utgåvan, reviderad). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127818408
  Läsanvisning:Kapitel 9: "Att vara lärare" av Caroline Liberg s. 351-372
  Bok / Antologi
 • Webbsida
 • Wallsten, L., & Morberg, Å. (2018). Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144127071
  Bok / Antologi