Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-03-03

Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU) (PG1082)

V3AEA (VT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Alexandersson, U., & Swärd, A. (2015). Estetiska lärprocesser (Lärportalen: Modul Tematiska arbetssätt och digitala verktyg. Del 6 Estetiska lärprocesser.). Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Anderberg, E., Danelius, L., & Nordheden, I. (2010). Skolans mellanår : språkutveckling, undervisning och ledarskap Lund: Studentlitteratur AB.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Bie, K. (2014). Reflektionshandboken för pedagoger Malmö: Gleerups.
  Bok / Antologi
 • Boberg, K., & Sterlinger Ahlring, A. (2020). Att äga klassrummet : 10 perspektiv på ledarskap för lärare (Första upplagan). Stockholm: Gothia fortbildning.
  Bok / Antologi
 • Breili, R., Jonsson, J., & Lundberg, S. (2016). Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen. Nämnaren, (3), 81-85.
  Tidskriftsartikel
 • Colnerud, G. (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Cronqvist, M. (2018). Etiskt ledarskap : didaktik i förskola och skola (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Davidsson, B., & Dimenäs, J. (Red.). (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (Första upplagan). Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:(sid. 10-20, 30-46)
  Bok / Antologi
 • Forsman, L., & Hansén, S. (Red.). (2017). Allmändidaktik : vetenskap för lärare (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:valda delar.
  Bok / Antologi
 • Frelin, A. (2012). Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. (2001). Lärares yrkesetik. Hämtad från https://www.lararforbundet.se/artiklar/yrkesetiska-principer-for-larare.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2021). Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stöd för undervisning. Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2020). Att ställa frågor och söka svar – samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Forskning för skolan). Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Widhe, O. (2017). Kroppslighet och läsintresse (Lärportalen: Modul Stimulera läsintresse. Del 5: Läsning och estetiska läsprocesser). Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Tillkommer: Aktuella styrdokument, artiklar (ca 200 sid), egen vald högläsningsbok (för relevant årskurs), samt tidigare läst ämnesdidaktisk litteratur i svenska och matematikdidaktik eller motsvarande.
  Text

Referenslitteratur

 • Chambers, A. (2014). Böcker inom och omkring oss (4 uppl.). Stockholm: Gilla böcker.
  Bok / Antologi
 • Helenius, O., & Johansson, M. (Red.). (2018). Att bli lärare i matematik Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4 uppl.). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Liberg, C., & Smidt, J. (Red.). (2019). Att bli lärare i svenska Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3 uppl.). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Skolforskningsinstitutet. (2018). Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan. Hämtad från https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/klassrumsdialog-i-matematikundervisningen/#.
  Myndighetspublikation
 • Skolinspektionen. (2018). Råd och vägledning för undervisning. Hämtad 2021-06-18 från https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/.
  Webbsida
 • Skolverket. (2018). Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning (Forskning för skolan). Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed (VR1708). Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Myndighetspublikation