Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-17

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 (PG3036)

V33LH (VT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Alvunger, D., & Wahlström, N. (Red.). (2018). evidensbaserade skolan : svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik (Första utgåvan). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127817616
  Läsanvisning:Pdf av valda delar finns i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Davidsson, B., & Dimenäs, J. (Red.). (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147084210
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127134119
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativ analys (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111657
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Larsen, A. K. (2018). Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Andra upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151100111
  Bok / Antologi
 • Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147127788
  Bok / Antologi
 • Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Läsanvisning:81 s. Valda delar Pdf finns i kursrummet
  Myndighetspublikation
 • Vetenskapliga rapporter, artiklar och avhandlingar om ca 300 sidor tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
  Bok / Antologi
 • Gilje, N., & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar (3 uppl.). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171732606
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). kvalitativa forskningsintervjun (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi
 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114085
  Bok / Antologi