Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-29

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare (APG24E)

H3FWR (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Alvunger, D., & Wahlström, N. (Red.). (2018). Evidensbaserade skolan: svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik (Första utgåvan). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127817616
  Läsanvisning:Pdf av valda delar finns i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Dimenäs, J. (Red.). (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147084210
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127134119
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.). (2019). Handbok i kvalitativ analys (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111657
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Larsen, A. K. (2018). Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151100111
  Bok / Antologi
 • Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147127788
  Bok / Antologi
 • Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Läsanvisning:81 s. Valda delar
  Myndighetspublikation
 • Vinterek, M. (2008). Elevers textläsning - en undersökning med hjälp av enkäter. I C. Rönnqvist, & M. Vinterek (Red.), Se skolan - forskningsmetoder i pedagogiskt arbete ( ss. 13-25). Umeå: Umeå universitet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Vetenskapliga rapporter, artiklar och avhandlingar om ca 300 sidor tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
  Bok / Antologi
 • Gilje, N., & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar (3 uppl.). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171732606
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). kvalitativa forskningsintervjun (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi
 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114085
  Bok / Antologi