Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-08

Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU) (GPG2ET)

H3BVV (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Dahlkwist, M. (2019). Lärarledarskapet: situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128365
  Bok / Antologi
 • Hopmann, S. (2007). Restrained Teaching: The Common Core of Didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109-124. DOI: 10.2304/eerj.2007.6.2.109
  Läsanvisning:Tillgänglig i Learn
  Tidskriftsartikel
 • Forsman, L., & Hansén, S. (Red.). (2017). Allmändidaktik: vetenskap för lärare (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144113173
  Bok / Antologi
 • Jensen, E., & Løw, O. (Red.). (2011). Pedagogiskt ledarskap: om att skapa goda relationer i klassrummet (1 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140672384
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Tillgänglig på Skolverkets hemsida från juli
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Hämtad från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2020). Att planera, bedöma och ge återkoppling: Stöd för undervisning. Stockholm: Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/download/18.2a6bcc30176f24c3889241/1611039323467/pdf7689.pdf.
  Läsanvisning:s. 7-33
  Myndighetspublikation
 • Wery, J., & Thomson, M. M. (2013). Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students. Support for Learning, 28(3), 103-108. DOI: 10.1111/1467-9604.12027
  Läsanvisning:Tillgänglig i Learn
  Tidskriftsartikel
 • Filmklipp.
  Text
 • Daniels, L. (2009, 8 mars). Precious. (School scene) [Broadcast]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=2KM1a7di7yA&list=PLNDVEAnL0kkAdMlmTM_3QmKPH22231pwE.
  Läsanvisning:Se gärna filmen i sin helhet. Avsnitt som kommer att diskuteras finns bl.a. under namnet School scene
  Strömmande media
 • LaGravenese, R. (2007, 1 januari). Freedom Writers. [Broadcast]. I Line game. Hämtad från https://www.youtube.com.
  Läsanvisning:Se gärna filmen i sin helhet. Avsnitt som kommer att diskuteras finns bl.a. under namnet Line game
  Strömmande media

Referenslitteratur

 • Dimenäs, J., & Taflin, E. (2018). Teaching in action: A model to understand the complexity of teachers´decisions in teaching mathematics. International Journal of Advanced Research in Education and Literature, 4(1), 10-24. Hämtad från http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1248625/FULLTEXT01.pdf. ISSN: 2208-2441
  Tidskriftsartikel
 • Liberg, C., Lundgren, U. P., & Säljö, R. (Red.). (2017). Lärande, skola, bildning (Fjärde utgåvan, reviderad). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127818408
  Läsanvisning:Kapitel 9: "Att vara lärare" av Caroline Liberg s. 351-372
  Bok / Antologi
 • Webbsida
 • Wallsten, L., & Morberg, Å. (2018). Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144127071
  Bok / Antologi