Kursplan

Tyska grundläggande kurs I

Kurskod
TY1067
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-06.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • läsa och förstå texter i välkända ämnen
  • förstå långsamt talad tyska i välkända ämnen
  • interagera muntligt på tyska i vardagliga situationer
  • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det tyska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd
  • använda grundläggande grammatiska begrepp och tillämpa dessa i enklare grammatiska analyser
  • visa medvetenhet om olika inlärningsstrategier och tillämpa dessa i sin språkinlärning.

Innehåll

Kursen är en introduktion till det tyska språket och kulturen i de tysktalande länderna. I kursen ingår läsning av enklare texter, skriftliga övningar, uttalsövningar och hörövningar av varierande slag. De studerande övar också upp sin förmåga att använda tyska i muntlig och skriftlig interaktion i enkla vardagssituationer samt att uppmärksamma kulturspecifika fenomen i det tyska språket och de tysktalande länderna. I kursen ingår övningar i grundläggande tysk grammatik samt enklare analyser av språkets uppbyggnad med hjälp av relevant grammatisk terminologi. Genom jämförelser av det svenska och det tyska språket uppmärksammas också systematiska skillnader och de konsekvenser dessa har för språkinlärningen. Kursen bygger på en kontinuerlig progression och kräver såväl den studerandes ansvarstagande för sina studier, medvetenhet om sin språkinlärning som stor självständighet.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarierna samt muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig examination, del 1 - 1 hp
Moment 2: Muntlig och skriftlig examination, del 2 - 3 hp
Moment 3: Muntlig och skriftlig examination, del 3 - 2,5 hp
Moment 4: Muntlig och skriftlig examination, del 4 - 1 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet. Förkunskaper i tyska är inte nödvändiga.

Övrigt

Kursen består av fyra delmoment där efterföljande moment bygger på momentet före.

Ersätter TY1062.