Kursplan

Tyska, Språkdidaktik II

Kurskod
TY1066
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2013-11-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-04.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.

Mål

Kursens mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument samt att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. I detta ingår att koppla gymnasieskolans styrdokument och teorier om prov och bedömning till språkundervisningen. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
  • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
  • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
  • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
  • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i tyska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
  • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas som resurs i undervisningen, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget lärande
  • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika moment i språkundervisningen med utgångspunkt i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett centralt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. I kursen ges tillfälle till reflektion och diskussion om medvetenhet vid studentens egen språkinlärning samt hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat centralt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I kursen ingår också att studera hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Genom dessa olika teman i kursen kan studenten koppla sina ämnesspecifika kunskaper till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

Examinationsformer

Kontinuerlig muntlig och skriftlig examination, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform för att stimulera deltagarnas aktiva medverkan. Föreläsningar förekommer också. Undervisningen är på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Tyska: Språkdidaktik I, 6 hp grundnivå

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Ersätter TY1042.