Kursplan

Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang

Kurskod
SS3006
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa grundläggande förståelse för migrationsprocesser samt för några teoretiska perspektiv på migration
  • visa god kännedom om transnationell migration och dess konsekvenser vad gäller språkanvändning, identitet och kulturmöten
  • visa grundläggande förståelse för migrationens påverkan på familjer med särskilt fokus på språkanvändning, nätverk, identitet och kultur
  • visa god kännedom om språksocialisation och identitetskapande på grupp-, familj- och individnivå
  • visa god kännedom om teoretiska perspektiv på relationer mellan migration, flerspråkighet, kultur och identitet
  • tillämpa några av dessa teoretiska perspektiv i en självständig analys
  • kritiskt reflektera kring metodologiska och etiska frågor i studier av språksocialisation och identitetsskapande på grupp-, familj- och individnivå
  • visa fördjupad kunskap om något avgränsat område inom forskning om språksocialisation, kulturmöten, identitetsskapande, diaspora och transnationell migration.

Innehåll

Kursen belyser relationer mellan migrationsprocesser, kulturmöten och identitetsprocesser i ett flerspråkigt perspektiv. I kursen behandlas migrationsprocesser och teoretiska perspektiv på dessa med fokus på sociala, språkliga och kulturella faktorer på grupp-, familj- och individnivå. Teoretiska perspektiv på relationer mellan migration, flerspråkighet, kultur och identitet behandlas och inom dessa centrala begrepp såsom transnationell migration, diaspora, transnationella nätverk, kulturmöten och identitetsprocesser. Studenten genomför med utgångspunkt i några av dessa teoretiska perspektiv en självständig analys. Vidare behandlas språksocialisation och identitetsskapande på grupp-, familj- och individnivå i relation till transnationell migration och diaspora. Studenten väljer inom ramen för kursen att fördjupa sig i ett avgränsat område inom forskning om språksocialisation, kulturmöten, identitetsskapande, diaspora och transnationell migration.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, hemtentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift bestående av en forskningsöversikt inom ett för kursen relevant och avgränsat forskningsområde.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar och seminarier.
Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap

Summary in English

The course is centered on relations between migration processes, cultural encounters and identity processes, from a multilingual perspective. The course examines migration processes and theoretical perspectives on these with focus on social, linguistic and cultural factors at the levels of group, family and individual. Theoretical perspectives on the relation between migration, multilingualism, culture and identity are examined, and discussed in terms of the central concepts such as transnational migration, diaspora, transnational networks, cultural encounters and identity processes. The student conducts an independent analysis on some of these theoretical perspectives. Also examined are language socialization and identity creation at the levels of group, family and individual in relation to transnational migration and diaspora. The student chooses to specialize in a specific area of research into language socialization, cultural encounters, diaspora and transnational migration.