Kurs SS3006

Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa grundläggande förståelse för migrationsprocesser samt för några teoretiska perspektiv på migration
  • visa god kännedom om transnationell migration och dess konsekvenser vad gäller språkanvändning, identitet och kulturmöten
  • visa grundläggande förståelse för migrationens påverkan på familjer med särskilt fokus på språkanvändning, nätverk, identitet och kultur
  • visa god kännedom om språksocialisation och identitetskapande på grupp-, familj- och individnivå
  • visa god kännedom om teoretiska perspektiv på relationer mellan migration, flerspråkighet, kultur och identitet
  • tillämpa några av dessa teoretiska perspektiv i en självständig analys
  • kritiskt reflektera kring metodologiska och etiska frågor i studier av språksocialisation och identitetsskapande på grupp-, familj- och individnivå
  • visa fördjupad kunskap om något avgränsat område inom forskning om språksocialisation, kulturmöten, identitetsskapande, diaspora och transnationell migration.