Kursplan

Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv

Kurskod
SS3003
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2014-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kännedom om de viktigaste teoretiska modellerna som används vid analys av andraspråksutveckling samt om deras respektive möjligheter och begränsningar
  • visa förmåga att relatera olika teoretiska modeller till den typ av kunskap de kan användas för att generera
  • diskutera metodologiska frågor av relevans för studium av didaktiska aspekter av svenska som andraspråk, med utgångspunkt i de olika teoretiska modellerna
  • hantera och tolka statistiskt material inom lingvistik.

Innehåll

I denna kurs behandlas teoretiska och metodologiska frågor samt aktuella forskningsresultat relaterade till studium av svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv och till andraspråksutveckling generellt. Huvudfokus i kursen ligger på olika teoretiska modellers relevans vid studium av såväl formell som informell andraspråksinlärning. I kursen jämförs olika vetenskapsteoretiska modeller, som används för att analysera andraspråksutveckling, och de olika modellernas möjligheter och begränsningar diskuteras. Även frågor relaterade till vilken typ av kunskap som genereras utifrån respektive teoretisk modell diskuteras. Inom kursens ram behandlas särskilt statistiska analysinstrument. Den studerande genomför en mindre fördjupningsuppgift, vars tema väljs i samarbete med läraren, som redovisas såväl muntligt som skriftligt. Samtliga moment i kursen relateras till språkdidaktiska frågor.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntlig och skriftlig presentation av fördjupningsuppgift samt genom hemtentamen.

Arbetsformer

Kursen genomförs genom föreläsningar, seminarier samt ett mindre, självständigt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Kursen kan ingå i magisterexamen i Svenska som andraspråk.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:
  • demonstrate knowledge and understanding of the major theoretical models used in the analysis of second language development as well as their respective uses and limitations
  • demonstrate the ability to relate different theoretical models to the kind of knowledge that these models can be used to generate
  • discuss methodological issues relevant to the study of the didactic aspects of Swedish as a Second Language based on the different theoretical models
  • work with and interpret statistical data in linguistics.