Kursplan

Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv

Kurskod
SS3002
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2014-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa bred förståelse av området flerspråkighetsforskning såväl internationellt som nationellt
 • visa fördjupad förståelse av något avgränsat område inom flerspråkighetsforskningen
 • analysera aktuella forskningsresultat inom flerspråkighetsforskning relaterade till språkanvändning, samhällsaspekter och lärande i relation till de vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller de bygger på
 • visa god kännedom om metodologiska frågor av relevans vid studium av processer och komplexa företeelser och problem med fokus på flerspråkighet
 • visa god kännedom om etiska frågor, i synnerhet sådana som brukar vara aktuella i samband med kvalitativt inriktade forskningsmetoder
 • visa grundläggande kännedom om huvuddrag i etnografiskt inriktad språkforskning.

Innehåll

I denna kurs behandlas teoretiska och metodologiska frågor samt aktuella forskningsresultat relaterade till flerspråkighet som fenomen och företeelse. Centrala teman i kursen är språk i användning, samhällsaspekter av språk, språkets roll för lärande och interaktion. Detta innebär att kursen fokuseras på metodologiska frågor relaterade till studium av processer och av komplexa företeelser och fenomen, så som språkattityder på grupp- och nationell nivå, klassrumsinteraktion, språkpolitiska processer och skriftspråksanvändning. Diskussion av vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor om studium av språk i relation till kontext och identitet liksom om språkanvändning i utbildning och arbetsliv sker inom kursens ram. Särskilt behandlas metodologiska och etiska frågor relaterade till etnografiskt inriktad forskning.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, genom hemtentamen samt genom skriftlig presentation av en fördjupningsuppgift.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt självständig fördjupning inom ett område av relevans för kursens innehåll.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Kursen kan ingå i magisterexamen i Svenska som andraspråk.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:
 • demonstrate a broad understanding of the field of multilingualism research both internationally and nationally
 • demonstrate a deeper understanding of a specific area of multilingualism research
 • analyze current research in the field of multilingualism that relates to language use, social aspects and learning in relation to the scientific theoretical models they are based on
 • demonstrate sound knowledge of methodological issues of relevance in the study of processes and complex phenomena and problems focusing on multilingualism
 • demonstrate a sound knowledge of ethical issues, especially those that tend to be relevant in conjunction with qualitative research methods
 • demonstrate basic knowledge of the main features of ethnographically oriented language research.