Kursplan

Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång

Kurskod
SS1084
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-03-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-21.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • utveckla verktyg för en systematisk kartläggning och analys av elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat
 • visa kunskap om utveckling av mottagande och undervisning av nyanlända elever som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • visa kunskap om hur undervisningens utformning kan ge förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner
 • visa kunskap om hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan stärka elevens lärande
 • visa ökad medvetenhet om betydelsen av lärares egna attityder och förhållningssätt i lärandemiljön.

Innehåll

Inom kursen behandlas mottagande, kartläggning och organisation av utbildning och undervisning för nyanlända elever. Den studerande möter grundläggande teorier om andraspråksutveckling, kunskapsutveckling på ett andraspråk, flerspråkgihet och mångfald. Utifrån denna teoretiska grund utvecklar den studerande kunskaper om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper samt organisation av undervisningen, för att gynna nyanlända elevers förutsättningar att nå de mål som anges i läroplaner och kursplaner. Ett språk- och kunskaputvecklande arbetssätt introduceras. Vidare diskuteras frågor om attityder, förhållningssätt och värdegrund med särskilt fokus på flerspråkighet och mångfald i skolan. Kursen har en didaktisk inriktning och den studerande genomför inom ramen för kursen ett flertal uppgifter i den egna pedagogiska verksamheten. I kursen behandlas följande teman: juridiska aspekter, skollag och författningar, mottagande och organisation, pedagogisk kartläggning, tidig andraspråksutveckling, attityder och förhållningssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla skolans ämnen samt studiehandledning på modersmål.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter samt en hemtentamen.

Arbetsformer

Kursen genomförs genom föreläsningar, seminarium, diskussionsforum, skriftliga och muntliga uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Kursen är en uppdragsutbildning och erbjuds inom ramen för Skolverkets satsning Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång. http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/nyanlanda

Summary in English

After completing the course, students should be able to:
 • develop tools for the systematic identification and analysis of what pupils require from both themselves and the organization to achieve good results
 • demonstrate knowledge and understanding of how pupils who are newcomers are received and educated, as based on evidence and proven experience
 • demonstrate knowledge and understanding of how the form of education can provide opportunities for pupils who are newcomers to work towards the objectives outlined in the curricula and syllabi
 • demonstrate knowledge and understanding of how language and cognitive development can enhance pupils’ learning
 • demonstrate an increased awareness of the importance of teachers‘ own attitudes and approaches in the learning environment.