Kurs SS1084

Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • utveckla verktyg för en systematisk kartläggning och analys av elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat
  • visa kunskap om utveckling av mottagande och undervisning av nyanlända elever som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • visa kunskap om hur undervisningens utformning kan ge förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner
  • visa kunskap om hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan stärka elevens lärande
  • visa ökad medvetenhet om betydelsen av lärares egna attityder och förhållningssätt i lärandemiljön.