Kursplan

Nybörjarsvenska för internationella studenter III

Kurskod
SS1062
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar förtrogenhet med svenska språket. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för, återge samt diskutera olika typer av texter skrivna på lätt svenska samt identifiera och reflektera över grammatiska strukturer
  • visa förmåga att kommunicera i olika situationer och ta ställning till och diskutera en situation eller företeelse på enkel svenska
  • förstå och bemöta en annan persons åsikter och uttrycka sina egna, i såväl tal som skrift, på ett enkelt och lättbegripligt sätt
  • visa förmåga att självständigt tillgodogöra sig en skönlitterär text och redogöra för huvudinnehållet
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
  • visa förmåga att, med lärares handledning, granska och rätta enkla fel i en egen text och i en text producerad av en kurskamrat

Innehåll

I kursen behandlas olika typer av texter skrivna på lätt svenska. Den studerande läser även individuellt en skönlitterär bok på enkel svenska och redogör för innehållet. Svenskans grammatik lyfts fram och övas kontinuerligt och inom kursens ram utvecklar den studerande fördjupade insikter beträffande ordförråd, morfologi och meningsbyggnad. Andra studenters texter granskas och diskuteras tillsammans. Kommunikativa övningar utgör en viktig del av kursen. Olika texttyper behandlas och produceras, såväl talade som skrivna. Studenterna diskuterar och redogör för sina åsikter i tal och skrift. Uttalet tränas fortlöpande.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under kursens gång samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift.

Arbetsformer

Undervisningen sker övervägande på svenska i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Nybörjarsvenska för internationella studenter II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.