Kursplan

Nybörjarsvenska för internationella studenter I

Kurskod
SS1060
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Mål

Kursens övergripande mål är att introducera den studerande till svenska språket. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna

  • använda elementära perceptiva och produktiva färdigheter i svenska i enkla, förutsägbara situationer
  • tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska på ett tillfredsställande sätt
  • behärska elementärt basordförråd i svenska
  • visa förmåga att tillämpa språkets elementära grammatiska struktur
  • förmedla ett budskap i en enkel kommunikationssituation i tal och skrift
  • reflektera över hur det egna lärandet går till
  • ställa enkla frågor på enkel svenska

Innehåll

Kursen har en kommunikativ och en viss språkvetenskaplig inriktning med fokus på högskolan och samhället utanför. Kursen ger en överblick av svenskans grundläggande ordförråd, elementär morfologi samt syntax. Dessutom tas den svenska prosodins kännetecknande drag upp och uttalet övas under kursen. De studerande ges tillfällen att öva perceptiv och produktiv förmåga, exempelvis genom att delta i ett enkelt samtal och skriva korta texter. Kursen innehåller en viss orientering om svensk kultur som svenska seder och traditioner.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig och muntlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen, som sker växelvis på svenska och engelska, ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.