Kursplan

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II

Kurskod
SS1054
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-10-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-17.
Reviderad
Reviderad 2018-10-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-10-24.

Mål

Målen är uppdelade per delkurs.

Delkurser

1.
Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna

 • visa förståelse för och diskutera olika problem i samband med bedömning av språkfärdigheter i svenska som andraspråk
 • problematisera bedömning av andraspråksinlärares skrivna texter i relation till styrdokument
 • visa fördjupad förståelse av skillnader mellan vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk
 • analysera svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv med fokus på diskurs och text
 • analysera och diskutera skolans olika texter i ett andraspråksperspektiv med avseende på genrer, diskurs och ordförråd

2.
Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
 • planera, analysera och reflektera om undervisning i Svenska som andraspråk och göra relevanta prioriteringar utifrån centrala teorier för andraspråksinlärning och interkulturellt lärande samt gällande styrdokument
 • göra väl avvägda val när det gäller arbetssätt och undervisningsform utifrån aktuell situation och målgrupp
 • visa förmåga att planera pedagogisk verksamhet där andraspråksinlärare ingår
 • visa grundläggande kunskaper om teorier om relationer mellan språk och lärande
 • tillgodogöra sig engelskspråkiga forskningstexter och föra en diskussion utifrån dessa

3.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv II, 7,5 högskolepoäng

Delkursens mål är att den studerande ska kunna

 • visa god förståelse för svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv
 • bedöma och analysera inlärarspråk, vad gäller uttal, morfologi, semantik och syntax

4.
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna

 • visa goda kunskaper om interaktionens betydelse för andraspråksutveckling
 • visa kännedom om grundläggande drag i klassrumsinteraktion
 • visa kännedom om några teoretiska perspektiv på relationer mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling
 • visa förståelse för fenomenet multietniskt ungdomsspråk och diskutera dess implikationer
 • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion utifrån någon etablerad konvention
 • bedöma och diskutera andraspråktalares talade språk i ett kommunikativt perspektiv

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar olika typer av skriven text ur ett diskursperspektiv. Särskilt belyses relationen mellan kunskapsrelaterat språk och vardagsspråk. Inom kursens ram analyseras läromedelstexter från ett andraspråksperspektiv. Bedömning av inlärares skriftspråkskompetens problematiseras och diskuteras i relation till styrdokument.

2.
Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas centrala didaktiska teorier om hur andraspråksutveckling kan stödjas genom undervisning samt olika arbetssätt som är relevanta för undervisning i Svenska som andraspråk. Inom delkursens ram behandlas relationer mellan utveckling av språk och lärande i undervisningssammanhang, med fokus på klassrums- och skolnivå. Olika sätt att organisera undervisning för elever som ännu inte uppnått den språkliga nivå som krävs för undervisningen i olika ämnen diskuteras i relation till de effekter detta kan få. Dessutom ingår i delkursen olika sätt att arbeta språkstödjande i olika ämnen samt olika sätt att stödja inlärares utveckling av svenska som andraspråk utifrån gällande styrdokument. Inom delkursens ram genomför den studerande en mindre fältstudie i ett sammanhang där andraspråksundervisning bedrivs.

3.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv II, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs analyseras fraser och satser ur ett andraspråksperspektiv, med huvudsaklig inriktning på nominalfraser, huvudsatser och bisatser samt referens. Vidare ingår en fördjupning i svenskans fonetik i kontrastivt perspektiv med fokus på prosodiska företeelser. I kursen studeras även ordförrådets utveckling hos andraspråksinlärare.

4.
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas och diskuteras interaktionens betydelse för lärande och andraspråksutveckling med fokus på klassrum och skola. Den studerande möter olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling. Vidare presenteras och problematiseras olika typer av klassrumsdiskurs och dess implikationer för lärande och språkutveckling. Fenomenet multietniska ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under kursen tillägnar sig den studerande grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom delkursens ram genomför den studerande en observation av interaktion i klassrumsmiljö samt analysar denna. Den studerande genomför även en bedömning av en inlärares tal.

Examinationsformer

Varje delkurs examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen i var och en av de fyra delkurserna.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, diskussionsforum och fältuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på kursen krävs VG på minst tre av delkurserna.

Betygsrapportering:
DEL1: Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv
DEL2: Lärande i flerspråkiga sammanhang
DEL3: Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv II
DEL4: Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang

Förkunskapskrav

 • Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 22,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Kursen Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I ska ingå i dessa 22,5 hp.

Övrigt

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund-eller gymnasieskola.
Kursen innehåller två till tre obligatoriska campusdagar i Falun.

Reviderad
13-05-31 (Ändring i delkurs 2, examinationsformer, förkunskapskrav, övrigt)
13-06-25 (Ändring av namn delkurs 4)
18-02-22 (ändring av text under Övrigt)
18-10-24 (ändring av text under Övrigt)