Kursplan

Sexuell och reproduktiv hälsa

Kurskod
SR3009
Poäng
9 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 75%
Vårdområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2016-10-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.
Reviderad
Reviderad 2017-10-05.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-10-05.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till olika perspektiv. Vidare att utveckla kunskaper inom reproduktionsendokrinologi, fosterutveckling, sexologi, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans profession, yrkesansvar och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva och problematisera kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa som en mänsklig rättighet i relation till kultur, genus samt biopsykosociala och hållbarhetsperspektiv
 • problematisera åtgärder, med fokus på hälsofrämjande insatser, vid sexuellt överförbara sjukdomar mot bakgrund av gällande lagstiftning och risker för smittspridning och resistensutveckling
 • analysera betydelsen av hälsofrämjande arbete under den reproduktiva livscykelns faser med utgångspunkt i genus, sexualitet och samlevnad utifrån historiska, religiösa, kulturella, etiska och psykosociala perspektiv
 • identifiera problemområden och formulera relevanta frågeställningar som rör graviditet, spontan eller provocerad graviditetsavbrytande, sterilisering och infertilitet utifrån historiska, religiösa, kulturella, etiska och psykosociala perspektiv på sexualitet och samlevnad
 • redogöra för reproduktionsorganens anatomi och fysiologi i relation till närliggande organsystem, reproduktionsendokrinologi, bröstets anatomi och fysiologi samt kvinnors och mäns sexualfysiologi
 • redogöra för hur graviditet och infertilitet fastställs kliniskt samt hur spontan och provocerad abort samt sterilisering kan utredas, behandlas och genomföras
 • redogöra för placentans funktion, fostrets tillväxt och utveckling
 • redogöra för benigna och maligna gynekologiska förändringar, värdera hälsotillstånd och planera omvårdnad samt reflektera över påverkan på sexualiteten i ett livscykelperspektiv i samband med dessa tillstånd.

Innehåll

I kursen studeras sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till kultur, genus samt biopsykosocialt-, kulturellt- och hållbarhetsperspektiv. Vidare studeras sexologi, konception, fosterutveckling, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans profession och yrkesansvar.

Examinationsformer

I kursen ingår en individuell skriftlig salstentamen samt ett seminarium med en skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:

 • Individuell tentamen, 5,5 hp
 • Seminarium, 3,5 hp

Förkunskapskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete

Övrigt

Kursen kan enbart läsas av studenter antagna till Barnmorskeprogrammet 90 hp vid Högskolan Dalarna. Kursen motsvarar VÅ3104.

Summary in English

The overall goal is that the student will deepen his or her knowledge of sexual and reproductive health as a human right in relation to different perspectives. In addition, he or she will develop knowledge in reproductive endocrinology, fetal development, sexology, and gynecological conditions, diseases and treatments based on the midwifery profession, professional responsibility and research.

After completing the course, the student shall be able to:

 • describe and analyze women’s sexual and reproductive health as a human right in relation to culture, gender, and bio-psychosocial and sustainability perspectives,
 • problematize care measures with a focus on health promotion related to sexually transmitted diseases in light of current legislation and risks of infection and development of resistance,
 • analyze the importance of health promotion during the reproductive life-cycle phases in relation to gender, sexuality and relationships based on historical, religious, cultural, ethical and psychosocial perspectives,
 • identify problem areas and formulate relevant questions related to pregnancy, legal, spontaneous or provoked termination of pregnancy, sterilization and infertility based on historical, religious, cultural, ethical and psychosocial perspectives on sexuality and relationships,
 • describe the anatomy and physiology of the reproductive organs in relation to adjacent organ systems, reproductive endocrinology, breast anatomy and physiology as well as women’s and men’s sexual physiology,
 • explain how pregnancy and infertility are determined clinically and how spontaneous and provoked abortion as well as sterilization can be investigated, treated and carried out,
 • describe the function of the placenta, embryo growth and fetal development,
 • describe benign and malignant gynecological changes; assess and evaluate health status; plan nursing care; and reflect on the impact on sexuality from a life-cycle perspective in relation to these conditions.