Kursplan

Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik

Kurskod
SP2024
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-02-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-12.

Lärandemål

Efter genomgången kurs, ska den studerande kunna:
  • visa grundläggande kunskaper i sociolingvistikens och sociopragmatikens forskningsinriktningar och dess mål
  • tillämpa sociolingvistiska och sociopragmatiska teorier och metoder i analysen av forskningsproblem tillhörande det spanskspråkiga forskningsområdet
  • tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats från kursen på ett givet problem inom ett lingvistiskt undersökningsområde.

Innehåll

Kursen introducerar de teoretiska grunderna för sociolingvistiska variationer i olika spansktalande samhällen. Vidare behandlas språkliga attityder och språklig variation i såväl flerspråkiga som enspråkiga samhällen. I kursen diskuteras språkkontakt och flerspråkighet samt kodväxling. Studenten blir även introducerad till pågående fenomen som språkdöd samt språkrevitalisering relaterade till minoritetsspråk i den spansktalande världen. Kursen innehåller dessutom en introduktion till sociopragmatikens teori och metod där det aktuella forskningsläget inom romanska språk (spanska) vad gäller pragmatiska begrepp som artighet studeras. Särskilt fokus läggs på kopplingen mellan artighet, talakter och genus i allmänhet och på nätbaserade typer av kommunikation i synnerhet. I den praktiska delen av kursen ingår uppgifter i att kritiskt granska och presentera egna och andras texttolkningar och analyser. Kursen ger således en introduktion i olika sociolingvistiska och sociopragmatiska undersökningsmetoder som med fördel kan tillämpas på det begränsade vetenskapliga arbetet som studenten ska utföra i slutet av kursen. Kursen ger även en bra grund för de studenter som ska skriva ett examensarbete i lingvistik.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av ett antal skriftliga och muntliga självständiga arbeten och individuella inlämningsuppgifter samt fortlöpande examination i seminarieform. Närvaron vid kursens nätbaserade seminarier är obligatorisk. I kursen ingår även att genomföra en mindre undersökning inom ett språkvetenskapligt område.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i form av seminarier och forum där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 9,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Sociolingvistisk teori och metod – 4 hp
Moment 2: Sociopragmatik – 4 hp
Moment 3: Minoriteter och språkliga attityder - 3 hp
Moment 4: Språkvetenskaplig undersökning – 4 hp

Förkunskapskrav

  • Spanska II, 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp

Övrigt

Ersätter SP2018.