Kursplan

Gruppdynamik och organisation

Kurskod
SO1047
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-03-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-03.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för olika organisationsformer och organisationsteorier
  • analysera och förstå grupprocesser
  • analysera och bestämma olika ledarstilars effektivitet i olika situationer
  • redogöra för olika teorier om gruppers utveckling
  • redogöra för olika ledarskapsteorier och modeller
  • visa förståelse av chefs- och ledarskapets olika förutsättningar inom olika typer av organisationer.

Innehåll

I kursen behandlas olika organisationsformer och teorier med en sociologisk belysning. Vidare behandlas gruppdynamiska processer med avseende på mål, motivation, normer, makt, roller, faser, ledarskapsstilar, problemlösning samt konflikthantering. Teorier om ledarskap och chefskap appliceras på såväl ideella som professionella organisationer. Metodkunskaper behandlas med speciellt fokus på intervju som datainsamlingsinstrument.

Examinationsformer

Examination sker genom grupparbetsrapporter, redovisningar och en individuell mindre uppsats. Aktivt deltagande i obligatoriska övningar och seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och gruppdynamiska övningar samt fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Rapporter, redovisningar, uppsats, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Sport Managementprogrammet och som valbar kurs i Samhällsvetarprogrammet.

Kursen motsvarar delar av SO1002.