Kursplan

Sociologiska perspektiv på socialt arbete

Kurskod
SO1044
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet sociologi
 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för sociologiämnets teoretiska bredd och variation
 • redogöra för vad som inom sociologin kan menas med ”det moderna samhället”
 • redogöra för det moderna samhällets maktstrukturer, som tar sig uttryck i t.ex. klass, kön och etnicitet
 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för sambandet mellan individuella problem och sociala processer och strukturer.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • analysera olika sociala fenomen och problem med hjälp av grundläggande sociologiska teorier
 • skilja på individcentrerade och sociologiska förklaringsmodeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att reflektera över sociologi som en form av samhällelig självkunskap och de etiska frågor som aktualiseras av denna
 • visa förmåga att reflektera över sociologins möjlighet att bidra till den personliga utvecklingen i form av ökad självkännedom
 • visa förmåga att reflektera över sociologins betydelse för socialt arbete.

Innehåll

Kursen belyser olika sociologiska skolbildningar, samhällsstrukturer samt samband mellan dessa och människors handlingsmönster. Olika förklaringar av strukturer i samhället bearbetas utifrån ett sociologihistoriskt perspektiv. Det sociologiska perspektivets betydelse för socialt arbete behandlas.

Examinationsformer

Skriftliga redovisningar samt salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Salstentamen, 7,5 hp, U-VG
 • Skriftliga redovisningar, 0 hp, U-VG

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar delkurs 1 i SO1021.

Summary in English

Knowledge and understanding
After completing the course, the student shall be able to demonstrate basic knowledge of:

 • different traditions and key concepts in sociology
 • the sociological meaning of “the modern society”
 • different power relations within modern society, such as those based on class, gender and ethnicity
 • the dependence of everyday social problematics on social processes and structures.

Competence and skills
After completing the course, the student shall be able to demonstrate the ability to:

 • analyse different social phenomena through the use of sociological concepts and theories
 • differentiate between person oriented and sociological models of explanation.

Judgement and approach
After completing the course, the student shall be able to demonstrate the ability to reflect upon:

 • sociology as a specific form of societal self-knowledge
 • the way in which sociological knowledge can contribute to personal development
 • the relevance of sociology within social work.