Kursplan

Sociologiska perspektiv på idrott

Kurskod
SO1040
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-21.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande kunskaper om centrala sociologiska teorier och begrepp, med särskild fokus på idrottens område,
  • visa grundläggande kunskaper om olika maktstrukturer i det moderna samhället, såsom t.ex. klass, kön och etnicitet, med särskild fokus på idrottens område,
  • visa grundläggande kunskaper om idrotten som ett socialt fenomen.

Färdighet och förmåga

  • analysera individuella fenomen, särskilt inom idrotten, genom att sätta in dem i en social kontext,
  • analysera idrotten som ett samhällsfenomen, med utgångspunkt i olika sociologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera systematiskt över idrottens kommersialisering, professionalisering och rationalisering i det moderna västerländska samhället,
  • reflektera systematiskt över det sociologiska perspektivets betydelse för förståelsen av idrotten som ett samhällsfenomen,
  • reflektera systematiskt över idrottens roll vad gäller reproduktionen av olika samhälleliga maktrelationer.

Innehåll

Kursen behandlar idrotten ur ett sociologiskt perspektiv. Det innebär att idrotten här studeras som ett socialt fenomen, dels ur ett makroperspektiv där idrotten sätts i ett större samhälleligt och historiskt sammanhang, dels ur ett mikroperspektiv där det konkreta idrottsutövandet analyseras i relation till en rad sociala mekanismer och maktrelationer. Kursens fokus ligger på olika centrala sociologiska begrepp och teorier och deras betydelse för att analysera olika idrottsfenomen och idrotten i stort.

Examinationsformer

Examination sker genom en skriftlig individuell hemtentamen samt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Hemtentamen och seminarier, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kursen Idrotten i samhälle, 15 hp, på grund av överlappning.