Kursplan

Socialpsykologi

Kurskod
SO1030
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad
Reviderad 2013-08-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Mål

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa grundläggande kunskap om olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet socialpsykologi
 • visa grundläggande kunskap om specifika socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion
 • visa grundläggande kunskap om den sociala interaktionens dynamik.

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier
 • på ett grundläggande sätt redogöra för den sociala interaktionens betydelse för identitetsskapande
 • anlägga ett kritiskt maktperspektiv på vardagslivets sociala interaktion
 • på ett grundläggande sätt muntligt och skriftligt sammanfatta socialpsykologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över den socialpsykologiska kunskapens natur
 • relatera socialpsykologisk kunskap till egna erfarenheter.

Innehåll

I kursen belyses olika socialpsykologiska skolbildningar. Tonvikten i kursen ligger på den ömsesidiga relationen mellan individen och dess sociala sammanhang, och särskild vikt läggs vid teorier om identitet och interaktion.

Examinationsformer

Muntliga och skriftliga redovisningar samt en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier enligt schema.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Muntliga och skriftliga redovisningar samt tentamen, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

För varje kurstillfälle ges maximalt 5 examenstillfällen. Kursen ingår i samhällsvetarprogrammet. Kursen motsvarar SO1015 samt delkurs 2 i SO1028 (Sociologi I, 30 hp).