Kursplan

Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap

Kurskod
SK2015
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Hum-Sam/Medier
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Lärandemål

Efter avslutade kurs ska den studerande kunna

  • samla in, analysera och presentera kvalitativa och kvantitativa datamaterial
  • planera och genomföra en studie med relevans för det samhällsvetenskapliga fältet
  • förstå och använda grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv och begrepp
  • visa kunskap om grunderna i samhällsvetenskaplig forskningsetik.

Innehåll

I denna kurs sker en fördjupning i samhällsvetenskaplig metod, både kvantitativt och kvalitativt. Kursen kännetecknas av en växelverkan mellan samhällsvetenskapliga metodfrågor och praktiska tillämpningsövningar. I kursen ingår grundläggande samhällsvetenskaplig forskningsetik.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen parallellt med Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning sociologi på grund av att kursernas innehåll överlappar varandra. Kursen motsvarar SK2006.