Kursplan

Motiverande samtalsmetodik

Kurskod
SA1040
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-05-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom Motiverande samtal (MI) med inriktning på kursdeltagarnas specifika yrkesprofession. Grundläggande beteendevetenskapliga teorier ska kunna tillämpas inom det egna yrkesområdet. De studerande ska efter genomgången kurs kunna tillämpa MI som förhållningssätt och genomföra motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för teoretiska grunder för motiverande samtal
  • bedöma och redogöra för när motiverande samtal är lämpligt att använda
  • reflektera över det egna förhållningssättet utifrån MI-andan
  • genomföra MI-samtal med klienter/patienter.

Innehåll

I kursen studeras och diskuteras beteendevetenskapliga grundprinciper, förändringsprocesser och kommunikationsmodeller. Centralt är att stimulera till förändring av livsstil och levnadsvanor samt hur klienten blir delaktig genom en gemensam handlingsplan med utvärderbara mål. Utgångspunkten är samtalets faser, förhållningssätt, stödjande processer, samtalsledarens egna reflexer, hur klientens motstånd hanteras och hur klientens förändringsyttranden stärks.

Deltagarna får träna olika kommunikationsprinciper såsom öppna frågor, uppmärksammande av nyckelord i klientens berättelse, enkla, komplexa, motsättnings- och affektreflektioner i kombination med sammanfattningar. Vidare får studenten träna strategier för att utforska ambivalens och konsekvenser av beteenden med inriktning på självtillitsträning i kombination med skalfrågor, uppmärksammande förändringsyttranden och att skapa tillåtelse för information.

Kursmomenten integreras med kontinuerlig praktisk färdighetsträning med handledning individuellt och i grupp vid kurstillfällena. Enklare analys genomförs individuellt och i grupp med utgångspunkt från fallbeskrivningar, rollspel med observatör och hemuppgifter. Syftet är att förstärka kommunikationsfärdigheter och att öka den egna skickligheten i det motiverande samtalet.

Kursinnehållet bygger på beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier (facklitteratur, vetenskapliga artiklar) inom ämnesdisciplinen beteendevetenskap med inriktning på MI.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga reflektionsprotokoll, litteraturseminarium, muntliga redovisningar av hemuppgifter samt bild- eller ljudinspelning av genomförda MI-samtal som kodas av studenten.

Arbetsformer

Kursen består av interaktiva föreläsningar, individuellt arbete, obligatoriska seminarier och praktiska kommunikationsövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar SA1033.

Summary in English

The overall aim is to enable students to develop knowledge and understanding about MI (motivational interviewing) and how motivational interviewing is defined as a clinical method, indicating its purpose, the way it is used and the way it works. The students should, after completing the course, be able to use motivational interviewing as a model for communicating care to clients.