Kursplan

Idrottsjuridik

Kurskod
RV1056
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-23.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla sin förståelse för den svenska idrottsrörelsens juridiska förutsättningar och utmaningar i ett av kommersialisering och förrättsligande präglat samhälle.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • visa kunskap om och förståelse för de rättsregler som är av relevans för den organiserade idrottsverksamheten samt den enskilde utövaren (1);
  • visa kunskap om och förståelse för idrottens relation till det övriga samhället, särskilt avseende det interna regelverket och dess förhållande till rättsordningen (2);
  • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art knutna till idrottens område (3);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem av rättslig art knutna till idrottens område (4);
  • på en grundläggande nivå kritiskt och ur olika perspektiv reflektera över rättsregler och juridiska argument knutna till idrottens område (5).

Innehåll

Kursen belyser relevanta rättsregler specifikt från det idrottsliga perspektivet. Frågor som särskilt lyfts fram är idrottens särart, dess förhållande till rättsordningen, hur tvister löses inom idrotten, idrottens civilrättsliga ramverk samt de juridiska aspekterna i idrottens kommersiella exploatering. En viktig roll spelar vidare den skatterättsliga regleringen av idrottslig verksamhet och idrottsutövande. Även det EU-rättsliga perspektivet introduceras vad gäller konkurrensrättsliga aspekter samt den fria rörligheten för idrottsutövare.

Examinationsformer

Examinationsformer är aktivt deltagande vid seminarieverksamhet och inlämningsuppgifter. Kursmålen (1), (2) och (4) examineras huvudsakligen genom inlämningsuppgifter. Kursmålen (3) och (5) examineras huvudsakligen genom deltagandet i seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget VG krävs VG på inlämningsuppgifterna. Betygskriterier anges i kursens studiehandledning.

Betygsrapportering:
  • Inlämningsuppgifter, 5 hp. U-VG
  • Aktivt deltagande i seminarier, 2,5 hp. U-G

Förkunskapskrav

  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Övrigt

Kursen ersätter RV1018.

Summary in English

The course deals with relevant legal rules specifically from the perspective of sport. Issues that will be specifically highlighted are, for example, the specific nature of sport, its relation to the law, the way in which disputes are resolved, the civil law framework and the legal aspects of commercial exploitation. Other areas that will be dealt with are tax-related issues as well as EU law.