Kursplan

Förvaltningsrätt

Kurskod
RV1049
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2014-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-30.

Lärandemål

Kursens övergripande mål och syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap, färdigheter och förhållningssätt som grund för att kunna hantera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art inom såväl statlig som kommunal (offentlig) verksamhet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för reglerna inom offentlig verksamhet, den svenska och den europeiska rättsordningen samt juridisk metod (1);
  • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art inom den offentliga verksamheten (2);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem av rättslig art inom den offentliga verksamheten (3);
  • på en grundläggande nivå kritiskt kunna reflektera över förvaltningsrättsliga regler och argument ur olika perspektiv (4).

Innehåll

Kursen består av fyra delar:

Del 1: Introduktion till juridiken och den svenska rättsordningen
Som inledning behandlas juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad, grundläggande juridisk metod och den allmänna rättsläran. Rättskällorna, deras tillämpning och tekniker för juridisk problemlösning introduceras.

Del 2: Introduktion till den europeiska rättsordningen
Sedan presenteras uppbyggnaden av den europeiska rättsordningen, dess rättskällor och hur den påverkar den svenska rättsordningen. Grundläggande frågor såsom EU-rättens företräde och proportionalitetsprincipen berörs. Även EKMR behandlas översiktligt.

Del 3: Förvaltnings- och kommunalrätt
Inom kursens huvuddel läggs tyngdpunkten på studier av de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet enligt förvaltningslagen samt kommunalrätt, där främst den kommunala kompetensen, kommunal handläggning och laglighetsprövningen enligt kommunallagen behandlas. I detta sammanhang kommer även huvuddragen av valda delar av den speciella förvaltningsrätten att presenteras.

Del 4: Offentlighetsprincipen
Avlutningsvis studeras tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser med avseende på offentlighetsprincipen. Även reglerna om integritetskyddet enligt personuppgiftslagen berörs översiktligt.

Examinationsformer

Examinationsformer är skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid seminarieverksamhet. Kursmålen (1) och (3) examineras huvudsakligen genom tentamen. Kursmålen (2) och (4) examineras huvudsakligen genom inlämningsuppgifter och seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs huvudsakligen genom föreläsningar och obligatoriska seminarier. Ytterligare arbetsformer såsom övningar kan förekomma.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget VG krävs VG på skriftlig tentamen. Betygskriterier anges i kursens studiehandledning.

Betygsrapportering:
  • Skriftlig tentamen, 10 hp. U-VG
  • Inlämningsuppgifter och seminarier, 5 hp. U-G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RV1030.
Maximalt fem provtillfällen.

Summary in English

The overall goal and purpose of the course is for students to develop basic knowledge, skills and attitudes so that they can deal competently with commonly occurring legal issues within public administration. After completing the course, students should be able to demonstrate a basic knowledge and understanding of the rules that govern public administration, the Swedish and European legal systems, as well as legal method; to identify and analyse commonly occurring legal issues within public administration; to apply relevant legal sources in order to solve commonly occurring legal problems within public administration; and to critically reflect on administrative law and arguments from different perspectives and at a basic level.