Kursplan

Obeståndsrätt

Kurskod
RV1044
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2012-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-11-29.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för reglerna om kredit-, säkerhets-, obeståndsrätt och förmögenhetsbrott och övriga delar av straffrätten med anknytning till obeståndsrätten.
  • Identifiera uppkommande problem och med användning av juridisk metod samt såväl skriftligen som muntligen kunna argumentera för en juridisk lösning av problemen
  • Praktiskt tillämpa sina kunskaper inom rättsområdena.
  • Avgöra när problemens karaktär innebär att ytterligare expertis behöver anlitas.

Innehåll

Kursen behandlar regler om fordringar i allmänhet samt regler om skuldebrev och andra typer av värdepapper vidare behandlas olika slag av realsäkerheter i fast och lös egendom samt personsäkerheter. Detta följs av ett fördjupningsavsnitt där betalningsinställelse, företagsrekonstruktion med ackord, konkurs samt borgenärsbrotten och utsökningsrätten behandlas. Kursen ger även fördjupade kunskaper i sakrätt särskilt avseende lös egendom.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (6 hp)
Deltagande i obligatoriska seminarier (1,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Övrigt

Överlappar RV1038